Kontaktperson på Länsstyrelsen:
Heléne Hyrefelt Dahlström, helene.hyrefelt.dahlstrom(a)lansstyrelsen.se, 010-223 16 73

Om bidraget

Du som äger eller förvaltar en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan söka bidrag från Länsstyrelsen. Ett nationellt mål är att det ska finnas en mångfald av kulturmiljöer om bevaras, används och utvecklas. Staten avsätter varje år pengar för kulturmiljövården. Vad pengarna får användas till står i förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.

Vad kan du söka stöd för?
  • Vård av kulturhistoriska byggnader och miljöer som redan är skyddade som byggnadsminnen, kulturreservat eller ingår i ett så kallat riksintresse för kulturmiljövården.
  • Vård av värdefulla kulturmiljöer som ger särskild förståelse av historiska sammanhang eller som har särskild lokal eller regional betydelse.
  • Projekt som gör att kulturmiljöer blir mer tillgängliga för alla.
  • Kunskapsunderlag som är nödvändiga för vård- eller informationsinsatser för värdefulla kulturmiljöer.
Byggnadsvåd

Om du ska vårda eller restaurera en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan det innebära extra kostnader. Du kan söka bidrag om du exempelvis behöver använda ett särskilt material eller en speciell byggnadsmetod för att bevara det kulturhistoriska värdet.

Vård av kulturlandskap och fornlämningar

Du kan söka bidrag för vård och skötsel av ett kulturlandskap eller en fornlämning om det innebär extra kostnader för de material eller metoder som krävs för att bevara kulturhistoriska värden. Det kan exempelvis gälla särskilda vårdinsatser för en allé eller slåtter av gräs på ett gravfält. Tänk på att fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen och att åtgärder kan kräva tillstånd från Länsstyrelsen. Kontakta alltid Länsstyrelsen när ni planerar en åtgärd på en fornlämning.

Ökad tillgänglighet och kunskap om värdefulla kulturmiljöer

Om du förbättrar tillgängligheten så att det blir lättare för alla att uppleva en värdefull kulturmiljö kan du ansöka om bidrag. Vi kan även ge stöd till projekt som syftar till att sprida kunskap om historiska händelser eller förlopp som en byggnad eller en miljö berättar om.

Exempel på projekt som kan få bidrag:

  • tillgänglighetsanpassning av den fysiska miljön
  • ta fram kunskapsunderlag
    sätta upp informationsskyltar eller ta fram annat informationsmaterial
Vilka kan söka?

Enskilda personer, kommuner, bolag, stiftelser och samfund med flera kan ansöka om bidrag.Byggnader som förvaltas av staten eller åtgärder som kan erhålla kyrkoantikvarisk ersättning kan inte få detta bidrag. Skicka in din ansökan om bidrag före den 31 oktober året innan arbetet är tänkt att utföras.