Kontaktperson på Länsstyrelsen:
Heléne Hyrefelt Dahlström, helene.hyrefelt.dahlstrom(a)lansstyrelsen.se, 010-223 16 73

Om bidraget
Som ägare eller förvaltare till en kulturhistoriskt värdefull fastighet eller miljö har du i vissa fall möjlighet att få bidrag av Länsstyrelsen. Bidragen syftar till att stödja vård och tillgängliggörande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och landskap. 

Vi bedömer inkomna ansökningar utifrån kulturmiljöns värde, vilka insatser som planeras och hur miljön förvaltas långsiktigt. Vidare prioriteras lagskyddad bebyggelse, åtgärder inom kulturreservat och åtgärder inom områden som är av riksintresse för kulturmiljövården eller satsningar som är initierade av länsstyrelsen. Vi lägger även stor vikt vid att kulturmiljön är eller avses bli tillgänglig för allmänheten. Länsstyrelsen avgör i varje enskilt fall hur stort bidrag som kan beviljas. De medel som länsstyrelsen förfogar över är starkt begränsade och alla som söker kan tyvärr inte få del av bidragen.

Vad kan du söka stöd för?

  • Vård av värdefulla kulturmiljöer, exempelvis byggnadsvårdsinsatser eller vård av parker, trädgårdar och kulturlandskap.
  • Kunskapsunderlag som är nödvändiga för att vårdinsatser ska kunna genomföras, såsom antikvariska eller tekniska förundersökningar av olika slag.
  • Kostnader för antikvarisk medverkan under projektet.
  • Vård- och underhållsplaner avseende kulturhistoriska värden i en byggnad eller miljö.
  • Insatser som syftar till att tillgängliggöra eller informera om värdefulla kulturmiljöer.

Bidrag för vårdinsatser kan bara ges för antikvariskt motiverade kostnader. Det är sådana fördyringar som uppstår med det antikvariska kravet att använda traditionella metoder och material jämfört med att utföra arbetet på enklast möjliga sätt. Länsstyrelsen  har normalt synpunkter på material eller metodval och kan i beslutet ställa villkor på utförandet och  antikvarisk dokumentation eller motsvarande.

Vilka kan söka?
Bidrag kan beviljas till enskilda personer, kommuner, bolag, stiftelser och samfund med flera. Byggnader som ägs av staten eller objekt som kan erhålla kyrkoantikvarisk ersättning kan inte få detta bidrag.

Skicka in din ansökan om bidrag före den 31 oktober året innan arbetet är tänkt att utföras.

Övrigt
För utförligare information om vad en komplett ansökan ska innehålla, hur ansökningsförfarandet går till samt andra tips se Länsstyrelsen i Stockholms hemsida.