Kontaktperson på Länsstyrelsen:

Johan Gennerby, 010-223 12 78, johan.genneby(a)lansstyrelsen.se

Kontaktperson på Point Åland:

Ester Miiros, ester.miiros(a)regeringen.ax

Kontaktuppgifter till Central Baltic-programmet i Åbo, Finland:

E-mail: info(a)centralbaltic.eu

Om programmet
Central Baltic-programmet 2014-2020 är ett av EUs strukturfondsprogram under målet om territoriellt samarbete. Programmet har 115 miljoner euro från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) för att finansiera samarbetsprojekt mellan regioner i Sverige, Estland, Finland (inklusive Åland) och Lettland. Programmet har ett specifikt delprogram för ”Skärgårdar och öar”.

Vilka kan söka?
Offentliga eller privata organisationer från Gotlands län, Gävleborgs län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Östergötlands län och Örebro län kan delta i programmet.
Stödmottagare kan till exempel vara kommuner, regioner/regionförbund/landsting, myndigheter, universitet, högskolor, yrkeshögskolor, forskningsinstitutioner, näringslivets organisationer, offentliga verksamheter, organisationer för naturskydd, ideella föreningar, stiftelser etc.

Så här mycket kan du få i stöd
Organisationer i Sverige kan få finansiering med upp till 75 procent av sina projektkostnader för att bedriva samarbetsprojekt mellan minst två organisationer från minst två av länderna inom programgeografin.

Det här kan du få stöd för
Stärkandet av regionens ekonomiska konkurrenskraft

 • Flera kunskapsintensiva företag i mellersta Östersjöregionen
 • Mer entreprenöriella ungdomar
 • Större export från små och medelstora företag i mellersta Östersjöregionen till nya marknader   

Hållbar användning av våra gemensamma resurser

 • Natur- och kulturresurser som utvecklas till hållbara turistattraktioner
 • Hållbart planerade marina områden och kustområden
 • Förbättrad stadsplanering i mellersta Östersjöregionen
 • Minskade inflöden av näringsämnen, farliga ämnen och giftiga ämnen i Östersjön 

Ökad tillgänglighet i regionen

 • Förbättrade transportflöden av människor och gods
 • Förbättrad service i redan existerande små hamnar för att bidra till regional mobilitet och turistutveckling   

Förbättrad kompetens och ökad samhällsgemenskap

 • Fler människor som drar nytta av starkare samhällen i mellersta Östersjöregionen
 • Mer sammanhållna yrkesutbildnings- och träningsprogram i mellersta Östersjöregionen   
 
Så här ansöker du

Ansökan görs via en e-portal som nås via programmets webbplats http://www.centralbaltic.eu

En fjärde och sista ansökningsperiod inleds hösten 2018. Ansökan sker generellt via ett två-stegs förfarande där först en kortare del av ansökan skickas in. Om denna godkänns ska sökanden utveckla budget och konkret aktivitetsplan vidare i steg 2. För mindre projekt (under 200 000 euro) gäller ett enklare förfarande i ett steg.

Via kontaktpunkten vid Länsstyrelsen i Stockholms län går det att få hjälp med partnersök, stöd i projektutveckling och en första konsultation. Efter man har skickat in en intresseanmälan med projektbeskrivning tilldelas projektet en kontakt vid sekretariatet i Åbo för vidare diskussion om sin projektidé.

Att utveckla sin idé och hitta rätt partners kan ta lång tid och behöver förberedas innan en ansökningsperiod öppnar. Programmet anordnar projektutvecklingsseminarier för ansökare samt övriga aktiviteter som kan stödja i ansökningsskedet. Information om olika aktiviteter går att få genom programmets nyhetsbrev, anmälan till nyhetsbrevet görs via webbplatsen.

Via Svenska Institutet går det i vissa fall att söka såddfinansiering för att utveckla sin projektidé. För mer information se https://si.se/utlysningar/bidrag-finansiering/projektinitiering/