Nedan presenteras information om stöden inom Landsbygdsprogrammet. Stöden söks via Jordbruksverket men det är Länsstyrelsen i respektive län som handlägger och beviljar eventuella bidrag.

ANLÄGGA OCH RESTAURERA VÅTMARKER OCH DAMMAR
Kontaktperson på Länsstyrelsen:
Emma Lennmo, emma.lennmo(a)lansstyrelsen.se, Tel 010-223 14 27

Om stödet
Du kan få stöd för att anlägga eller restaurera våtmarker och dammar. Syftet är att förbättra vattenkvalitet i våra sjöar, vattendrag och hav genom att rena vatten från växtnäringsämnen eller att bevara och förstärka biologisk mångfald som gynnas av vatten i landskapet.
Du ska genomföra arbetet i odlingslandskapet. Med det menar vi på åkermark, betesmark eller annan mark som tar emot vatten från jordbruk eller som ligger i anslutning till odlad mark. Det arbete du gör för att förbättra vattenkvaliteten ska gå att koppla till påverkan från jordbruk. Du kan få hjälp från Länsstyrelsen med att bedöma om platsen du föreslår är lämplig.

Du kan få stöd för att:

 • Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald. Syftet är att skapa förutsättningar för att bevara och förstärka biologisk mångfald. Det kan till exempel vara för att gynna rödlistade fåglar eller groddjur som har våtmarker som livsmiljö. Vilka möjligheter en våtmark eller damm har för att gynna biologisk mångfald beror bland annat på utformning och placering.
 • Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för att förbättra vattenkvalitet. Syftet är att minska transporten av kväve och fosfor från åkermark till sjöar, vattendrag och hav. Detta innebär att övergödningen minskar. En våtmark eller damm renar vattnet genom att samla ihop jordpartiklar som innehåller fosfor och genom att det finns bakterier som omvandlar kvävet i vatten till kvävgas. Hur stor renande effekt en våtmark eller damm kommer att få beror bland annat placering, utformning och mängden kväve eller fosfor som finns i vattnet. 

Vem kan få stöd?
Vem som helst kan söka detta stöd. Du som söker måste ha markägarens eller markägarnas tillstånd.

Det här kan du få stöd för
Du kan få stöd för utgifter du haft i samband med:

 • De tjänster du behöver köpa för att anlägga eller restaurera en våtmark eller damm, det kan till exempel vara kostnader för entreprenadmaskiner och utrustning för att reglera vattennivå
 • De tjänster du behöver köpa i samband med planering av våtmarken, till exempel för att göra projektering och underlag som behövs för att få eventuella tillstånd för anläggningen 

Du kan däremot inte få stöd för lön till anställda i ditt företag och inte heller till eget arbete i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag för att genomföra investeringen.

Tänk på det här

 • Ta alltid kontakt med din länsstyrelse innan du börjar med ditt arbete.
 • Du kan inte få stöd för det du har köpt eller gjort innan din ansökan har kommit in till Länsstyrelsen. Du kan dock få stöd för vissa utgifter som uppkommer när du gör en förstudie inför ansökan. Det som gäller då är att du har kontaktat din länsstyrelse och fått ett förhandsbesked om att du får genomföra förstudien.
 • Du ska genomföra miljöinvesteringen med hänsyn till de natur- och kulturmiljövärden som finns på platsen.
 • Du får inte plantera in fisk och kräftor i våtmarken eller dammen utan godkännande från Länsstyrelsen.
 • Du får inte utfodra fisk, kräftor eller andra djur i våtmarken eller dammen utan godkännande från Länsstyrelsen.
 • Du ska söka ett miljöersättningsåtagande för skötsel av våtmarker och dammar för marken senast året efter att Länsstyrelsen gjort sin slutbesiktning. Detta är under förutsättning att du kan söka miljöersättningen det året.
 • Du ska äga marken eller ha tillstånd av markägaren för att genomföra miljöinvesteringen.
 • Du ska ha de tillstånd som krävs enligt svensk lagstiftning som reglerar miljö, natur- och kulturvärden.
 • Du kan inte få stöd för sådant som myndigheter, staten, landsting, regioner och kommuner enlig lag ska ansvara för.
 • Du kan inte få stöd för sådant som enlig lag skulle ha varit genomförda vid tidpunkten för ansökan.
 • Vid handläggningen ska myndigheten kontrollera om den som söker stöd är kreditvärdig och kommer därför att göra en kreditupplysning 

Så här mycket kan du få i stöd
Stöd ges för 90 procent av stödberättigande utgifter upp till 200 000 kronor per hektar.
Stöd ges för 50 procent av stödberättigande utgifter upp till 200 000 kronor per hektar i fall där miljönyttan delvis är begränsad eller där det finns en definierad företagsnytta. I särskilt motiverade fall kan stöd ges för 100 procent av stödberättigande utgifter upp till 400 000 kronor per hektar. Dessa fall ska motiveras utifrån platsspecifika förhållanden i nitratkänsligt område samt ha koppling till åtgärdsprogram för vattenförvaltning.

I Stockholms län gäller att 100 procent av kostnaderna och max 400 000 kr per hektar kan ges till fosfordammar inom sedan tidigare fastställda prioriterade områden i länet. De prioriterade områdena har bestämts utifrån kriterierna hög näringsbelastning och dålig förmåga att fånga upp näringsämnen på väg mot recipienten och känslig eller hårt belastad recipient.

Utgifterna måste vara 30 000 kronor eller mer för att du ska få stöd.
Högsta stödbelopp är 4 miljoner kronor per ansökan.

Återstående budget för Stockholms län inom vattenåtgärder är 3,16 miljoner kr.

ENGÅNGSRÖJNING AV BETESMARK
Kontaktperson på Länsstyrelsen:
Anders Larsson, anders.c.larsson(a)lansstyrelsen.se
010-223 14 21

Om stödet
Du kan få stöd om du röjer en betesmark eller slåtteräng för att du sedan ska kunna söka miljöersättning för den. Syftet är att öka natur- och kulturvärden på betesmarker och slåtterängar som delvis har vuxit igen. Stödet är en miljöinvestering.

Vem kan få stöd?
Du kan söka stöd om du är markägare eller lantbrukare och sköter marken med betesdjur eller slåtter eller om du företräder en organisation eller förening som sköter marken.

Det här kan du få stöd för
Du kan få stöd om du röjer din betesmark eller slåtteräng som har vuxit igen. Du kan bara få stöd om marken har förutsättningar att efter en engångsröjning kunna uppfylla kriterier för betesmarker eller slåtterängar med särskilda värden, mosaikbetesmarker, gräsfattiga marker, skogsbeten, alvarbeten eller fäbodbeten med särskild skötsel. För att öka de natur- och kulturvärden som är kopplade till marken behövs en planerad röjning.

Tänk på det här

 • Ta alltid kontakt med din länsstyrelse innan du börjar med ditt arbete.
 • Du kan inte få stöd för det du har köpt eller gjort innan din ansökan har kommit in till Länsstyrelsen.
 • Du ska genomföra miljöinvesteringen med hänsyn till de natur- och kulturmiljövärden som finns på platsen.
 • Du ska äga marken eller ha tillstånd av markägaren för att genomföra miljöinvesteringen.
 • Marken ska tidigare vara brukad som betesmark eller slåtteräng.
 • Marken får inte ingå i ett pågående miljöersättningsåtagande för betesmarker och slåtterängar.
 • Du ska ha de tillstånd som krävs enligt svensk lagstiftning som reglerar miljö, natur- och kulturvärden.
 • Vid handläggningen ska myndigheten kontrollera om den som söker stöd är kreditvärdig och kommer därför att göra en kreditupplysning
 • Du får börja med din miljöinvestering först när din ansökan kommit in och du har fått ett skriftligt besked från Länsstyrelsen. 

Marken ska vara:

 • Så igenvuxen att den inte kan ingå i miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar eller miljöersättningen för fäbodar
 • Så igenvuxen att det behövs en planerad röjning för att öka de natur- och kulturvärden som är kopplade till marken. 

Så här mycket kan du få i stöd
Du får en fast ersättning på 5 000 kronor per hektar.
Regional budget 2014-2020: 588 000 kronor.

FÖRÄDLINGSSTÖD
Kontaktperson på Länsstyrelsen:
Anders Larsson, anders.c.larsson(a)lansstyrelsen.se
Telefon 010-223 14 21

Medlen i budgeten för förädlingsstöden har nästan gått åt under 2016. Ring till Länsstyrelsen och fråga innan du börjar med din ansökan.

Om stödet
Förädlingsstödet riktar sig till dig som vill förädla dina jordbruks- eller trädgårdsprodukter. Förädlingen ska öka värdet på produkterna. Syftet med stödet är att produkterna sedan ska kunna säljas på en lokal marknad, att leveranskedjan förkortas eller att det blir fler arbetstillfällen på landsbygden.

Det här kan du söka stöd för
Du kan söka stödet om du gör en investering som leder att du kan förädla fler jordbruks- eller trädgårdsprodukter till livsmedel och sedan sälja dem på en lokal marknad eller att förädlingen leder till en kortare leveranskedja. Du får även stöd om förädlingen leder till att fler jobb skapas på landsbygden.

Så här mycket kan du få i stöd
Du kan få stöd för högst 40 procent av utgifterna som ger rätt till stöd upp till ett högsta stödbelopp. I Stockholms län är 800 000 kronor det högsta stödbelopp som du kan få om du söker stöd för förädling.

Du kan sammanlagt endast få stöd för investeringar upp till det högsta stödbeloppet inom en period av tre år inom varje enskilt fokusområde räknat från den först inkomna ansökan. Utgifterna måste vara 100 000 kronor eller mer för att du ska kunna få stöd.

Regional budget till lokal marknad och kort livsmedelskedja: 2,3 miljoner kronor.
Regional budget till nya jobb: 1,6 miljoner kronor.

INVESTERINGAR I KOMMERSIELL OCH VISS OFFENTLIG SERVICE
Kontaktperson på Länsstyrelsen:
Sofia Ståhle, sofia.stahle(a)lansstyrelsen.se
Telefon 010-223 15 84

Om stödet
Stödet till investeringar i kommersiell och viss offentlig service ska ge bättre tillgång till service på landsbygden.

Det här kan du få stöd för
Du kan få stöd för investeringar i dagligvarubutiker, drivmedelsanläggningar och servicepunkter. Du kan även få stöd om du kompletterar din verksamhet med viss offentlig service som exempelvis biblioteksverksamhet, medborgarinformation, betaltjänster, kontanthantering samt ombudsverksamhet för post- och pakethantering och apotek. Vissa distributions- och logistiklösningar kan även ligga till grund för stöd. Stödet är ett projektstöd som kan sökas av både företag, föreningar, organisationer, myndigheter, kommuner, landsting och regioner.

Så här mycket kan du få i stöd

Stöd ges till 50 procent av godkänd investeringskostnad om det inte finns särskilda skäl enligt punkt 2. Stöd beviljas inte om investeringskostnaden är mindre än 50 000 kronor.

Stöd ges till 90 procent av godkänd investeringskostnad om det finns särskilda skäl enligt nedan. Stöd beviljas inte om investeringskostnaden är mindre än 30 000 kronor.

 • investeringar i förbättrad tillgänglighet (ur funkisperspektiv)
 • investering vid uppstart av nedlagd butik
 • investeringar för bättre miljö och klimat som exempelvis energieffektivisering
 • investeringar för att komplettera ett försäljningsställe med andra grundläggande servicefunktioner som exempelvis olika typer av ombudsverksamheter så som post- och pakethantering eller apotek
 • försäljningsstället ryms inom prioriterat område i länsstyrelsens handlingsplan utifrån det regionala serviceprogrammet.

En ersättningsinvestering för kyl- och frysutrustning kan ges 90 procent i stöd om den kan motiveras utifrån någon av punkterna 1–4 ovan.

I Stockholms län är högsta stödbelopp 200 000 euro per stödmottagare under en treårsperiod. EU-kommissionen har fastställt euro-kursen för beslut som fattas efter den 1 januari 2018, till 9,8438 kr=1 euro.

Kvarstående budget 2018: 16 miljoner kronor.

INVESTERINGSSTÖD TILL BÅTAR I SKÄRGÅRDEN
Kontaktperson på Länsstyrelsen:
Tomas Norberg, tomas.norberg(a)lansstyrelsen.se
Telefon 010-22 31 477

Om stödet
Stöd för investeringar i båtar som är nödvändiga för driften av företag i skärgården.

Det här kan du få stöd för
Du kan få stöd för investeringar i båtar som är nödvändiga för driften av företaget. Bidrag kan lämnas till företag som skapar arbetstillfällen åt befolkningen i länets glesbygdsområden, i första hand skärgården. Verksamheten ska bedömas få en tillfredsställande lönsamhet och ha förutsättningar att bestå under längre tid. Bidraget skrivs av under ett antal år, om verksamheten fortgår. Om företaget upphör återkräver Länsstyrelsen den del som inte är avskriven.  

Så här mycket kan du få i stöd
Bidrag utgår vanligen med cirka 30 procent av den totala investeringen med ett tak på 100 000 kronor.

INVESTERINGAR I REKREATION OCH TURISM
Kontaktperson på Länsstyrelsen:
Sofia Ståhle, sofia.stahle(a)lansstyrelsen.se
Telefon 010-223 15 84

Om stödet
Stödet till investeringar i rekreation och turism ska bidra till att möjligheterna till rekreation och turism ökar på landsbygden.

Det här kan du få stöd för
Du kan få stöd för investeringar i till exempel badplatser, lekplatser eller leder för vandring, cykel, kanot och skoter om de är fria att använda för allmänheten.
Du kan också få stöd för att ta fram och sprida informationsmaterial som exempelvis turistbroschyrer, webbplatser och skyltar för att informera om bygden och dess sevärdheter.

Stödet är ett projektstöd som kan sökas av både företag, föreningar, organisationer, myndigheter, kommuner, landsting och regioner.

Så här mycket kan du få i stöd

Du som söker ska själv bidra med 10 % privat finansiering till projektet. Du behöver ha medfinansiering från en annan offentlig aktör såsom kommun, landsting eller dylikt, med 30 % av investeringskostnaden. Resterande del kan du söka härifrån.

Stöd till stigar och leder genom skog och mark ges i form av enhetskostnad:

Ersättningsnivå

 • 950 kronor per 100 meter i skog
 • 600 kronor per 100 meter i öppen mark som behöver röjas
 • 100 kronor per 100 meter i mark som inte behöver röjas, som betesmark och väg 

Utgifterna måste vara 100 000 kronor eller mer för att du ska kunna få stöd.

Kvarstående budget 2018-2020: 3,5 miljoner kronor.

INVESTERINGSSTÖD TILL JORDBRUK OCH TRÄDGÅRD
Kontaktperson på Länsstyrelsen:
Anders Larsson, anders.c.larsson(a)lansstyrelsen.se
Telefon 010-223 14 21

Om stödet
Det finns ett antal investeringsstöd som riktar sig till dig som vill utveckla ditt jordbruks- eller trädgårdsföretag. Du kanske vill effektivisera energianvändningen, anlägga energiskog minska utsläppen av växthusgaser och ammoniak eller bygga ett nytt djurstall.

Det här kan du få stöd för
Jordbruks- och trädgårdsföretag har möjlighet till stöd till investeringar inom dessa områden:

 • Investeringar för att öka konkurrenskraften inom jordbruk och trädgård Det kan exempelvis gälla investeringar i om-, ny- och tillbyggnation inom animalie- eller växtodling, växthus med utrustning, tunnlar samt träd och buskar för odling av frukt och bär, anläggningar för dränering, strukturkalkning m.m. Regional budget 2014-2020: 49 miljoner kronor.
 • Investeringar för energieffektivisering och för energigrödor Gäller bland annat investeringar som leder till energieffektivisering genom energieffektivare ventilation, belysning, värmeväxlare eller isolering. Det kan även vara investeringar inom produktion av energigrödorna. Regional budget 2014-2020: 1,9 miljoner kronor.
 • Investeringar för att minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser och ammoniak Stödet gäller investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser och ammoniak, vilket exempelvis kan vara teknik för spridning och nedmyllning av stallgödsel samt investeringar för extra lagringskapacitet utöver lagkrav, rening av luft från djurstallar och surgörning av stallgödsel. Regional budget 2014-2020: 0,9 miljoner kronor. 

Så här mycket kan du få i stöd
Du kan få stöd för högst 40 procent av utgifterna som ger rätt till stöd. Det maximala stödbelopp som du kan få utbetalt är 1,6 miljoner kronor inom en period av tre år. I vissa fall används schabloner för hur mycket stöd du kan få per djurplats. Utgifterna måste vara
100 000 kronor eller mer för att du ska kunna få stöd

INVESTERINGSSTÖD TILL BIOGAS
Kontaktperson på Länsstyrelsen:
Anders Larsson, anders.c.larsson(a)lansstyrelsen.se
Telefon 010-223 14 21

Om stödet
Investeringsstödet till biogas är för dig som vill bygga en anläggning för produktion eller användning av biogas. Du kan även få stödet om du bygger en anläggning för rötresthantering. Syftet med stödet är att öka tillgången till och användningen av förnybar energi.

Det här kan du få stöd för
Du kan få stöd för att tillverka biogas som antingen framställs från stallgödsel eller från annat substrat. Stödet ges både för om- ny- och tillbyggnad av anläggningar för biogas och för rötresthantering.

Så här mycket kan du få i stöd
Du kan få stöd för högst 40 procent av utgifterna som ger rätt till stöd upp till ett högsta stödbelopp. Det högsta stödbelopp som du kan få är 40 miljoner kronor om du söker investeringsstöd för biogas.

Du kan sammanlagt endast få stöd för investeringar upp till det högsta stödbeloppet inom en period av tre år inom varje enskilt fokusområde räknat från den först inkomna ansökan. Utgifterna måste vara 100 000 kronor eller mer för att du ska kunna få stöd.
Regional budget: Avrop från den nationella.

INVESTERINGSSTÖD TILL FÖRNYBAR ENERGI
Kontaktperson på Länsstyrelsen:
Olof Haraldsson, olof.haraldsson(a)lansstyrelsen.se
Telefon 010-223 47 37

Om stödet
Stödet till förnybar energi är för dig som vill investera i en anläggning för att producera förnybar energi. Förutsättningarna och vilken typ av anläggning som du kan få stöd för skiljer sig beroende på om du driver ett jordbruks- eller trädgårdsföretag eller annan typ av mindre företag på landsbygden.

Det här kan du söka stöd för
Stödet ska bidra till att öka tillgången och användningen av förnybar energi. Det ska även leda till ett ökat användande av avfalls-, rest- och biprodukter till energi.

Jordbruks- eller trädgårdsföretag
Om du har ett jordbruks- eller trädgårdsföretag kan du få stöd för att producera förnybar energi, både för eget bruk och till försäljning.

Detta kan vara i form av:

 • Bioenergi (energi från biomassa)
 • Vindkraft
 • Solenergi
 • Vattenkraft
 • Jordvärme
 • Bergvärme 

Annat mindre företag på landsbygden
Om du har ett företag som inte är verksamt inom jordbruk, trädgård eller rennäring kan du få stöd för att producera och sälja energi från

 • Biobränsle
 • Biovärme
 • Bio-el
 • Biodrivmedel 

Så här mycket kan du få i stöd
Du kan få stöd för högst 40 procent av utgifterna som ger rätt till stöd upp till ett högsta stödbelopp. I Stockholms län är 1,6 miljoner kronor det högsta stödbelopp som du kan få om du söker stöd för förnybar energi.
Du kan sammanlagt endast få stöd för investeringar upp till det högsta stödbeloppet inom en period av tre år inom varje enskilt fokusområde räknat från den först inkomna ansökan.

Utgifterna måste vara 100 000 kronor eller mer för att du ska kunna få stöd.
Regional budget: 2,5 miljoner kronor.

INVESTERINGSSTÖD TILL NYA JOBB PÅ LANDSBYGDEN
Kontaktperson på Länsstyrelsen:
Olof Haraldsson, olof.haraldsson(a)lansstyrelsen.se
Telefon 010-223 47 37

Medlen i budgeten för stöd till investeringar i nya jobb har nästan gått åt under 2016. Ring till Länsstyrelsen och fråga innan du börjar med din ansökan.

Om stödet
Du kan söka stödet för investeringar till nya jobb om din investering kommer att leda till att fler arbetstillfällen skapas på landsbygden. Stödet riktar sig till dig som driver ett jordbruks-eller trädgårdsföretag och vill utvidga din verksamhet eller till dig som driver ett annat mindre företag på landsbygden och gör en investering som ger fler arbetstillfällen.

I ansökan behöver det finnas dokumentation som visar de kulturmiljöhistoriska värdena, från till exempel en antikvarie eller i en bevarandeplan.

Det här kan du få stöd för
Du kan få stöd om du utvidgar verksamheten i ditt jordbruks- eller trädgårdsföretag. Investeringar i jordbruks- eller trädgårdsverksamheten ger inte rätt till stöd. Du kan även få stöd för investeringar i andra mindre företag inom exempelvis turism, omsorg, tillverkning, tjänster, detalj- och partihandel, hantverk, restaurang eller kultur och nöjen.

Så här mycket kan du få i stöd
Du kan få stöd för högst 40 procent av utgifterna som ger rätt till stöd upp till ett högsta stödbelopp. I Stockholms län är 800 000 kronor det högsta stödbelopp som du kan få om du söker investeringsstöd till nya jobb.

Du kan sammanlagt endast få stöd för investeringar upp till det högsta stödbeloppet inom en period av tre år inom varje enskilt fokusområde räknat från den först inkomna ansökan. Utgifterna måste vara 100 000 kronor eller mer för att du ska kunna få stöd.

Regional budget: 18,3 miljoner kronor.

KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA BYGGNADER – HEMBYGDSGÅRDAR 
Kontaktperson på Länsstyrelsen:
Sofia Ståhle, sofia.stahle(a)lansstyrelsen.se
Telefon 010-223 15 84

Om stödet
Stödet för kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska bidra till att bevara och utveckla natur- och kulturmiljöer och historiskt värdefulla byggnader i en bygd.

Det här kan du få stöd för
Stödet är inriktat på hembygdsgårdar med till hörande trädgårds- och gårdsmiljö. Du kan få stöd för att bevara och vårda kulturhistoriskt värdefulla byggnader, men också för att utveckla hembygdsgården som mötesplats och turistmål. Stöd ges därför även till investeringar som förbättrar tillgänglighet och information.
Du kan även få stöd för investeringar i andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader som ingår i hembygdsgårdens verksamhet, men som inte ligger i direkt anslutning till hembygdsgården. Det kan exempelvis vara kvarnbyggnader eller gamla smedjor och vattenkraftverk.

Så här mycket kan du få i stöd 

Du som söker ska själv bidra med 10 % privat finansiering till projektet. Du behöver ha medfinansiering från en annan offentlig aktör såsom kommun, landsting eller dylikt, med 25 % av investeringskostnaden. Resterande del kan du söka härifrån.

Utgifterna måste vara 50 000 kronor eller mer för att du ska kunna få stöd.

Regional budget 2018-2020: Budgeten i detta stöd är nästan slut.

MILJÖINVESTERING FÖR FÖRBÄTTRAD VATTENKVALITET
Kontaktperson på Länsstyrelsen:
Emma Lennmo, emma.lennmo(a)lansstyrelsen.se
Telefon 010-223 14 27

Om stödet
Du kan få stöd för arbete med att förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar, vattendrag och hav. Arbetet ska syfta till att förbättra den ekologiska status som våra vatten är klassade i enligt vattenförvaltningen.

Det här kan du få stöd för
Du kan få stöd för insatser som syftar till att minska övergödning eller arbete som förbättrar livsvillkoren för vattenlevande organismer. Detta kan till exempel vara:

 • Installation av kalkfilterbrunnar
 • Åtgärder för att minska erosion
 • Att skapa fria vandringsvägar
 • Att skapa nya biotoper längs med och i vattnet 

Det kan också vara insatser som förändrar vattendraget, till exempel meandring, eller att öppna upp kulvertar. Tanken med stödet är att hitta insatser som är anpassade till platsen och syftet.

Du ska genomföra arbetet i odlingslandskapet. Med det menar vi på åkermark, betesmark eller annan mark som tar emot vatten från jordbruk eller som ligger i anslutning till odlad mark. Det arbete du gör för att förbättra vattenkvaliteten ska gå att koppla till påverkan från jordbruk. Du kan få hjälp från Länsstyrelsen med att bedöma om platsen du föreslår är lämplig.

Ditt arbete ska också bidra till att skapa en variation i landskapet som kan uppfattas som positivt för friluftsliv och rekreation. Arbetet kan även bidra till flödesutjämning och positiva effekter på biologisk mångfald i anslutning till vattendragen.

Vem kan få stöd?
Förutom enskilda personer kan även myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, organisationer och företag söka detta stöd. Du som söker måste ha markägarens eller markägarnas tillstånd.

Det här kan du få stöd för
Du kan få stöd för utgifter du haft i samband med:

 • De tjänster du behöver köpa för att genomföra miljöinvesteringen, det kan till exempel vara kostnader för entreprenadmaskiner
 • De tjänster du behöver köpa i samband med planering av miljöinvesteringen, till exempel för att göra projektering och underlag som du behöver för att få eventuella tillstånd som behövs (du kan inte få stöd för lön till anställda i ditt företag och inte heller till eget arbete i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag för att genomföra investeringen). 

Tänk på det här
Ta alltid kontakt med din länsstyrelse innan du börjar med ditt arbete.

 • Du kan inte få stöd för det du har köpt eller gjort innan din ansökan har kommit in till Länsstyrelsen. Du kan dock få stöd för vissa utgifter som uppkommer när du gör en förstudie inför ansökan. Det som gäller då är att du har kontaktat din länsstyrelse och fått ett förhandsbesked om att du får genomföra förstudien.
 • Du ska genomföra miljöinvesteringen med hänsyn till de natur- och kulturmiljövärden som finns på platsen.
 • Du ska äga marken eller ha tillstånd av markägaren för att genomföra miljöinvesteringen.
 • Du ska ha de tillstånd som krävs enligt svensk lagstiftning som reglerar miljö, natur- och kulturvärden.
 • Du ska genomföra investeringarna med hänsyn till de natur- och kulturmiljövärden som finns på platsen.
 • Du kan inte få stöd för sådant som myndigheter, staten, landsting, regioner och kommuner enligt lag ska ansvara för.
 • Du kan inte få stöd för sådant som enlig lag skulle ha varit genomfört vid tidpunkten för ansökan.
 • Vid handläggningen ska myndigheten kontrollera om den som söker stöd är kreditvärdig och kommer därför att göra en kreditupplysning 

Så här mycket kan du få i stöd
Stöd ges för 90 procent av stödberättigande utgifter.
Stöd ges för 50 procent av stödberättigande utgifter i de fall där miljönyttan delvis är begränsad eller där det finns en definierad företagsnytta.

I Stockholms län är högsta stödbelopp 4 miljoner kronor per ansökan.
Utgifterna måste vara 30 000 kronor eller mer för att du ska kunna få stöd.
Regional budget 2014-2020: 2,8 miljoner kronor.

STARTSTÖD
Kontaktperson på Länsstyrelsen:
Olof Haraldsson, olof.haraldsson(a)lansstyrelsen.se
Telefon 010-223 47 37

Om stödet
För dig som är under 40 år och vill starta eller ta över ett jordbruks- eller trädgårdsföretag finns möjligheten att söka startstöd. Syftet med stödet är att hjälpa unga att starta upp ett nytt företag eller ta över en verksamhet vid exempelvis ett generationsskifte. Stödet ska bidra till fler lönsamma och konkurrenskraftiga företag på landsbygden.

Vem kan få startstöd?
Du kan söka startstöd om du har startat ett nytt jordbruks- eller trädgårdsföretag eller om du har tagit över ett sådant företag. Företaget måste vara inriktat på primärproduktion, som exempelvis mjölkproduktion, köttproduktion, växtodling, odling av energigrödor, biodling samt vilt- eller hästuppfödning. När du söker startstödet får du inte ha varit etablerad som jordbruks- eller trädgårdsföretagare i mer än sex månader.

Så här mycket kan du få i stöd
Startstödet är på 250 000 kronor. Den första utbetalningen är på 150 000 kronor och den får du i samband med ditt beslut om stöd. Ansökan om den andra utbetalningen ska ha kommit in senast tre år efter beslutet om stöd. Den andra delen får du utbetald när du genomfört eventuell kompletterande utbildning och uppfyllt övriga krav.
Regional budget: 5,3 miljoner kronor.

STÖD FÖR UTVECKLING AV BREDBAND PÅ LANDSBYGDEN
Kontaktperson på Länsstyrelsen:
Claes Johansson, claes.palmgren(a)lansstyrelsen.se
Telefon 010-223 13 89

Om stödet
För dig som vill utveckla bredband på landsbygden finns stöd att söka inom landsbygdsprogrammet.

Grundläggande villkor för att söka bredbandsstöd
För att söka projektstöd för bredband måste följande fem villkor vara uppfyllda:

 • Projektet ska genomföras på landsbygden utanför tätort
 • Projektet ska genomföras där det inte finns NGA-nät
 • Marknadsaktörer får inte planera utbyggnad i samma område
 • Du ska bygga ett bredbandsnät som ger hög överföringskapacitet
 • Projektet stämmer överens med befintlig regional och kommunal strategi
 • Du ska ha ett samråd med kommunen i samband med att projektet planeras 

Vem kan söka stödet?
Alla typer av föreningar, organisationer, företag, kommuner och andra myndigheter kan ansöka om stödet. Kravet är att projektet ska vara till nytta för fler. Det betyder till exempel att en förening som bygger för sina medlemmar eller ett företag, organisation, kommun eller myndighet som bygger för fler än bara den egna verksamheten kan söka stödet. Det innebär också att en enskild privatperson eller en enskild firma inte kan ansöka om stödet.

Detta kan du få stöd för
De utgifter du kan få stöd för är indelade i fem kategorier:

 • Projektering av bredbandsnätet
 • Anläggningsarbeten
 • Material
 • Dokumentation av bredbandsnätet
 • Administration av projektet 

Finansiering av ditt projekt
Ditt projekt får finansieras dels av det stöd du kan få från landsbygdsprogrammet och dels av privata pengar. I Stockholms län ges 60 procent i stöd från landsbygdsprogrammet, för de utgifter du kan få stöd för enligt ovan. Stödprocenten har bestämts av Länsstyrelsen med hjälp av riktlinjer som Jordbruksverket tagit fram. Varje län ska tillämpa samma stödprocent för alla projekt i länet, trots att det kan finnas regionala skillnader. Den del som inte täcks av stödet ska täckas av privata pengar, till exempel insatser och anslutningsavgifter eller av pengar som kommer från privata fonder, privata stiftelser eller privata företag. Projektet kan inte medfinansieras med andra offentliga stöd. Med offentliga stöd menas pengar som kommer från till exempel EU, den svenska staten, regionförbund, landsting eller kommun.

Regional budget 2014-2020: 153 miljoner kronor.

STÖD TILL STÄNGSEL MOT ROVDJUR
Kontaktperson på Länsstyrelsen:
Anders Larsson, anders.c.larsson(a)lansstyrelsen.se
Telefon 010-223 14 21

Om stödet
Du kan få stöd för att sätta upp stängsel för att hålla rovdjur borta från dina marker. Syftet är att hindra rovdjur från att angripa dina djur i betesmarker och på vallar. Det här stödet är en miljöinvestering.

Vem kan få stöd?
Du kan få stöd för att sätta upp stängsel mot varg, björn eller lodjur och om du har betesdjur som betar betesmarker, slåtterängar eller betesvall. Du ska vara markägare, lantbrukare eller företräda en organisation eller förening. Du som söker måste ha markägarens eller markägarnas tillstånd.
Du kan inte få stöd för det du har gjort innan din ansökan har kommit in till Länsstyrelsen. Ta alltid kontakt med din länsstyrelse innan du börjar med ditt arbete.

Det här kan du få stöd för
Du kan bara få stöd om du sätter upp stängsel mot rovdjur runt hela hagen. Du kan också bara få stöd för den del av stängslet, som hindrar björn, varg eller lodjur att ta sig in till dina betesdjur.

Tänk på det här

 • Ta alltid kontakt med din länsstyrelse innan du börjar med ditt arbete.
 • Du kan inte få stöd för det du har köpt eller gjort innan din ansökan har kommit in till Länsstyrelsen.
 • Du ska genomföra miljöinvesteringen med hänsyn till de natur- och kulturmiljövärden som finns på platsen.
 • Du ska äga marken eller ha tillstånd av markägaren för att genomföra miljöinvesteringen.
 • För att räknas som godkänt ska hela ditt stängsel vara anpassat så att det skyddar tamdjuren mot angrepp av rovdjur.
 • Du får börja med din miljöinvestering först när din ansökan kommit in och du har fått ett skriftligt besked från Länsstyrelsen
 • Vid handläggningen ska myndigheten kontrollera om den som söker stöd är kreditvärdig och kommer därför att göra en kreditupplysning 

Så här mycket kan du få i stöd
Du får en fast ersättning på 50 kronor per meter stängsel. Ersättningen är beräknad på arbetstid, maskiner och material.

Regional budget 2014-2020: 1,2 miljoner kronor.

UTVECKLING AV NATUR- OCH KULTURMILJÖER
Kontaktperson på Länsstyrelsen:
Sofia Ståhle, sofia.stahle(a)lansstyrelsen.se
Telefon 010-223 15 84

Om stödet
Stödet för utveckling av natur- och kulturmiljöer ska bidra till att bevara och utveckla natur- och kulturmiljöer och historiskt värdefulla byggnader i en bygd.

Det här kan du få stöd för
Du kan få stöd för investeringar som bidrar till att bevara och restaurera natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet och som utvecklar området till en mer attraktiv miljö att bo i. Stödet kan även gå till restaurering av hus och byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla. Stödet ska bidra till att förbättra förutsättningarna för turism och annat företagande inom bygden.
Stödet är ett projektstöd som kan sökas av både företag, föreningar, organisationer, myndigheter, kommuner, landsting och regioner.

Så här mycket kan du få i stöd 

Du som söker ska själv bidra med 10 % privat finansiering till projektet. Du behöver ha medfinansiering från en annan offentlig aktör såsom kommun, landsting eller dylikt, med 25 % av investeringskostnaden. Resterande del kan du söka härifrån.

Utgifterna måste vara mer 50 000 kronor eller mer för att du ska kunna få stöd.

Om du är ett företag ska du bidra med 50 procent privat finansiering. Resterande del kan du söka härifrån. Om du har medfinansiering från en annan offentlig aktör räknas det här projektstödet ner i motsvarande omfattning.

Regional budget 2014-2020: 2,1 miljoner kronor.