Kontaktperson på Länsstyrelsen:
Sonja Råberg, sonja.radberg(a)lansstyrelsen.se
Telefon 010-223 15 43

Om stödet
LOVA, som är en del av regeringens havsmiljöanslag, står för Lokala Vattenvårdsprojekt. Syftet är att stödja lokala åtgärder som förbättrar havsmiljön. Främst vill regeringen minska belastningen av näringsämnen i kusten, men även investering i båtbottentvättar kan stödjas för att minska belastningen av miljögifter. Stödet får maximalt uppgå till 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna inom projektet. Strukturkalkning kan få bidrag med högts 40 procent. LOVA-bidrag kan endast sökas av kommuner eller ideella sammanslutningar eller kombinationer av dessa.

Ansök om LOVA-bidrag
Enligt den omarbetade förordningen (2009:381) får stöd ges till följande:

  • Framtagande av planer för och genomförande av sådana kostnadseffektiva åtgärder som bidrar till minskade mängder av fosfor eller kväve i Östersjön eller Västerhavet.
  • Åtgärder för hantering av fritidsbåtsbottnar som syftar till att minimera spridning av miljöfarliga ämnen till vattenmiljön.
  • Uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder enligt 1 och 2.