Kontaktpersoner på Länsstyrelsen: 

Sonja Råberg, sonja.radberg(a)lansstyrelsen.se, 010-223 15 43, Annika Lindström, annika.lindstrom(a)lansstyrelsen.se, 010-223 15 13

Om stödet

LOVA, som är en del av regeringens havsmiljöanslag, står för Lokala Vattenvårdsprojekt. Syftet är att stödja lokala åtgärder som bidrar till att nå miljökvalitetsmålen och därmed förbättrar vattenmiljön. Främst vill regeringen minska belastningen av näringsämnen i kust och sjöar, men även investeringar i åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar kan stödjas. Stöd kan även ges för omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn) eller andra åtgärder i vatten som syftar till att nå god ekologisk status. Stödet får maximalt uppgå till 80- respektive 90 procent av de bidragsberättigade kostnaderna inom projektet beroende på åtgärd. LOVA-bidrag kan endast sökas av kommuner eller ideella sammanslutningar eller kombinationer av dessa.

Ansök om LOVA-bidrag
Enligt den omarbetade förordningen (2009:381) får stöd ges till Lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att nå miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt. Stödet ska avse framtagande av planer, information, genomförande, uppföljning och utvärdering i fråga om:

  • åtgärder som minskar läckage av ackumulerad fosfor från bottensediment i sjöar och kustvatten, ökar upptag och återcirkulering av näringsämnen eller på annat sätt minskar övergödning av vattenmiljön.
  • åtgärder som syftar till att minska spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön.
  • omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn).
  • andra åtgärder i vatten som syftar till att nå god ekologisk status enligt förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön eller god miljöstatus i havsmiljön enligt havsmiljöförordningen.

Stöd får också ges till kommuner och ideella sammanslutningar för att stärka åtgärdsarbete i avrinningsområden.