Kontaktpersoner på Tillväxtverket:
Camilla Jägerhem, camilla.jagerhem(a)tillvaxtverket.se, 08-681 65 93
Erika Holmgren, erika.holmgren(a)tillvaxtverket.se, 08-681 92 36

Om stödet
Stöd kan beviljas till samarbetsprojekt i form av pilot- och utvecklingsprojekt för att testa, utveckla och utforma lokala servicelösningar. I detta ingår även metodutveckling och förstudier. Exempel på insatser kan vara: 

  • Samordning av serviceslag inom och mellan kommersiell och icke kommersiell service
  • Hållbara lokalt anpassade lösningar
  • Att tillgodose företagens behov av service
  • Att skapa attraktiva mötesplatser
  • Att främja tillgången till och användning av ny teknik, digitalisering och nya metoder
  • Utveckling av samordnade logistiklösningar och transport av varor

Syftet med projektet ska vara att främja en god tillgång till lokal service i Sveriges gles- och landsbygder, genom en utvecklad och stabil servicestruktur.

Utlysningen av stöd till utveckling av lokala servicelösningar ingår i Landsbygdsprogrammet 2014-2020, inom delåtgärd 16.2 pilotprojekt och utveckling. Jordbruksverket är förvaltade myndighet för Landsbygdsprogrammet.

Vilka kan söka?
Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag (under förutsättning att projektet är av allmännyttig karaktär). Stöd kan även beviljas till enskilda aktörer.

Vad är ett samarbetsprojekt?
Ett samarbetsprojekt kan vara ett pilotprojekt som en eller flera aktörer genomför för att utveckla ett specifikt område. Aktörerna ska sedan sprida resultatet så att det blir till nytta för många.
Det kan också vara ett samarbete mellan ett antal företag som tillsammans utvecklar en företagsidé eller verksamhet på landsbygden.

Krav på projekten
En ansökan om stöd ska omfatta minst ett av följande serviceslag: Dagligvaror, drivmedel, post, apotek, betaltjänster (kontanter, betalningsförmedling, dagskassahantering). I särskilda fall kan ansökan omfatta annan typ av service om det är ett komplement till ovannämnda serviceslag.

Pilotprojekt: Ett projekt som genomför en undersökning, ett experiment, en utvärdering av en ny lösning, en studie inför en investering eller en förutsättningsskapande insats, exempelvis som en del i en utvecklingsprocess. Projektet ska vara nytt och utvecklande inom något ämne eller geografiskt område.

Krav på medfinansiering
Stöd kan beviljas med max 75 procent av projektets totala faktiska kostnad. En ansökan kan som minst omfatta 100 000 kr. Minst 25 procent övrig offentlig medfinansiering kommer att krävas.