Kontaktpersoner på Tillväxtverket:
Camilla Jägerhem, camilla.jagerhem(a)tillvaxtverket.se, 08-681 65 93
Erika Holmgren, erika.holmgren(a)tillvaxtverket.se, 08-681 92 36

Om stödet

Stödet avser projektmedel till utveckling av lokala servicelösningar. Under perioden 1 april till 31 augusti 2018 är fokus på ansökningar för insatser som ökar kunskapen om och utvecklar det positiva samspelet mellan lokal kommersiell service (det vill säga dagligvaror, drivmedel, post, paket och betaltjänster) och den lokala besöksnäringen.

 

Tillgång till grundläggande service såsom dagligvaror och drivmedel är en förutsättning för att driva företag i lands- och glesbygder. Våra undersökningar visar att det är särskilt viktigt för företag inom besöksnäringen. Utlysningen avser förstudier, kunskapsunderlag och pilotprojekt om hur lokal besöksnäring kan stärka tillgången till grundläggande service dagligvaror och drivmedel och hur tillgång till grundläggande service lokalt kan stärka lokal besöksnäring.

Det är Tillväxtverkets handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014-2020 PDFsom styr vilka insatser vi prioriterar. Se främst kapitel 5 och kapitel 7.

Tillväxtverket prioriterar ansökningar som kan visa på att det finns ett behov av servicen/projektet enligt regionalt serviceprogram och eller kommunala serviceplaner. Ett krav för att beviljas stöd är därför att projektet medfinansieras med övrig offentlig finansiering.

I denna utlysning vänder Tillväxtverket inte sig till enskilda företag. Ansökningar som syftar till utveckling av webb och bokningssidor för besöksnäring kommer heller inte att prioriteras denna omgång.

Utlysningen av stöd till utveckling av lokala servicelösningar ingår i Landsbygdsprogrammet 2014-2020, inom delåtgärd 16.2 pilotprojekt och utveckling. Statens Jordbruksverk är förvaltade myndighet för Landsbygdsprogrammet.

Vilka kan söka?

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar.

För vad går att söka?
Tillväxtverket beviljar projekt för att testa och utveckla lösningar för lokal kommersiell service. Detta kan även avse metodutveckling och förstudier. Syftet med projektet ska vara att främja en god tillgång till lokal kommersiell service i Sveriges gles- och landsbygder, genom en utvecklad och stabil servicestruktur.

En ansökan om stöd ska omfatta minst ett av följande serviceslag: dagligvaror, drivmedel, post, apotek, betaltjänster.

Under perioden 1/4-31/8 ser vi särskilt att ansökningarna fokuserar på insatser som ökar kunskapen om och utvecklar det positiva samspelet mellan lokal kommersiell service (det vill säga dagligvaror, drivmedel, post, paket och betaltjänster) och den lokala besöksnäringen.

Exempel på andra insatser kan vara

 • Samordning av serviceslag inom och mellan kommersiell och icke kommersiell service

 • Hållbara lokalt anpassade lösningar

 • Att tillgodose företagens behov av service

 • Att skapa attraktiva mötesplatser

 • Utveckling av samordnade logistiklösningar och transport av varor

Sökanden ska bifoga en projektplan och eller en aktivitetsplan.

Det här bör du tänka på

 • Utgå från behovet av stödet och ställer er frågorna:
 • Vilken service saknas, finns inte i tillräcklig utsträckning eller riskerar att försvinna?
 • Vilka åtgärder behövs för att tillgodose behovet nu och i framtiden?
 • Vad ska insatserna resultera i, som bidrar till att behovet av service uppfylls?
 • Vem ska äga projektet och ansöka om stödet?
 • Vilka ska samarbeta i projektet? (Samarbete är inget krav).
 • Vilken övrig offentlig finansiering har vi?

 

Hur mycket går att få i stöd?

Ansökan kan som minst omfatta 100 000 kronor i sökt stöd.

Offentliga aktörer kan beviljas stöd med max 70 procent av projektets totala faktiska kostnad. Minst 30 procent övrig offentlig finansiering kommer att krävas.

För föreningar och andra organisationer som inte är offentliga kan stöd beviljas med max 75 procent av projektets totala faktiska kostnad. Minst 25 procent övrig offentlig medfinansiering kommer att krävas.