Via skärgårdskommunerna Värmdö kommun, Haninge kommun och Österåkers kommun finns möjligheter att söka olika typer av stöd, bland annat för skärgårdsprojekt.

VÄRMDÖ KOMMUN
Kontaktperson på Värmdö kommun:
Karin Jöback, karin.joback(a)varmdo.se
Telefon 08-570 481 51

Kommunal medfinansiering

Om stödet
Syftet är att ge föreningar möjlighet att vidta förbättringar för ökad möjlighet att ta emot besökare och öka kommunens tillgänglighet till fritidsliv och föreningsliv, exempelvis genom infrastruktursatsningar.

Det här kan du få stöd för
Infrastrukturen ska förbättra möjlighet att ta emot besökare och tillgänglighet till fritidsliv och föreningsliv. Ansökande förening ska redovisa finansiering och genomförandeplan.

Så här mycket kan du få i stöd
Föreningar i Värmdö som avser att exempelvis investera i infrastruktur har möjlighet att ansöka till kommunstyrelsen om kommunal medfinansiering om maximalt 50 procent av den totala kostnaden.
 
 
Arrangemangsbidrag

Om stödet
Bidraget avser att stimulera och stödja offentliga arrangemang som anordnas av föreningar som kan bedömas vara av värde för kommuninvånarna ur allmän och kulturell synpunkt.

Det här kan du få stöd för
Föreningar kan till exempel ansöka om stöd för festivaler, konserter, teaterföreställningar och föreläsningar. Bidraget ska ge olika föreningar möjlighet att visa sig för en publik och ordna icke-kommersiella arrangemang.

Så här mycket kan du få i stöd
Bidraget kan sökas fyra gånger per år, 1 mars, 1 juni, 1 september och 1 december.
Bidraget söks via e-tjänst på service.varmdo.se, Uppleva och göra:
http://www.varmdo.se/upplevaochgora/foreningsservice/foreningsbidrag

Projektbidrag för särskild samhällsnytta

Om stödet
Bidraget avser att inom kultur- och fritidsområdet stimulera utveckling inom integration, jämställdhet och mångfald samt stödja särskilda insatser som verkar för inkludering, trygghet och tillgänglighet för alla.

Det här kan du få stöd för
Insatser inom kultur- och fritidsområdet som stimulerar utveckling inom integration, jämställdhet och mångfald och särskilda insatser som verkar för inkludering, trygghet och tillgänglighet för alla.

Så här mycket kan du få i stöd
Bidraget kan sökas fyra gånger per år, 1 mars, 1 juni, 1 september och 1 december.
Bidraget söks via e-tjänst på service.varmdo.se Uppleva och göra:
http://www.varmdo.se/upplevaochgora/foreningsservice/foreningsbidrag

Särskilt kulturbidrag

Om stödet
Bidrag kan sökas av föreningar för insatser inom kulturområdet.

Det här kan du få stöd för
Exempel på verksamhet som det går att beviljas stöd för är verksamhet för bevarande av kulturhistoriska miljöer och traditioner och opinionsbildande verksamhet inom kultur eller kulturellt nyskapande. Läs mer i Policy för föreningsstöd via kommunens webbplats.

Så här mycket kan du få i stöd
Sista ansökningsdag är den 31 mars årligen. Bidraget söks via e-tjänst på service.varmdo.se, Uppleva och göra:
http://www.varmdo.se/upplevaochgora/foreningsservice/foreningsbidrag

ÖSTERÅKERS KOMMUN
Kontaktperson på Österåkers kommun:
Birgit Lindholm, birgit.lindholm(a)osteraker.se
Telefon 08-540 810 00 (vxl)

Kulturevenemangsbidrag

Om stödet
Österåkers kommun kan erbjuda dig rådgivning och stöd om du har idéer för ett kulturprojekt.

Hos kommunens Kultur- och fritidsnämnd kan du i början av året söka kulturevenemangsbidrag om du vill producera ett offentligt kulturevenemang i Österåker. Österåkers kommun har inga krav på medfinansiering och prioriterar evenemang som involverar professionella kulturaktörer, håller hög kvalitet samt har producenter med tidigare evenemangsvana.

Blankett för att ansöka hittar du under ”Tjänster och blanketter” på kommunens webbplats. Ansökan behöver vara inne senast den 15 januari och behandlas sedan vid ett av Kultur- och fritidsnämndens sammanträden. Nämnden fattar beslut under våren. Du får därefter besked om din ansökan har beviljats eller inte.
Läs mer om stödet: http://www.osteraker.se/upplevagora/foreningarforeningsliv/bidragstodochstipendier

HANINGE KOMMUN
Kontaktperson på Haninge kommun:
Peo Erlandsson, perolov.erlandsson(a)haninge.se
Telefon 08-606 89 45

Bidrag till föreningsdriven öppen verksamhet

Om stödet
Via Haninge kommun finns möjlighet att ansöka om olika bidra för föreningsdriven öppen verksamhet. Ett av bidragen är inriktat på skärgård. Bidraget ges för verksamhets- och materialkostnader för barn- och ungdomsverksamhet i skärgården.

Ansökan kan skickas in när som helst under året, dock senast den 1 november. Läs mer om stödet:
haninge.se/uppleva-och-gora/foreningar/foreningsbidrag/idrott-och-ovrigabidrag-kultur-fritid/