Via skärgårdskommunerna Värmdö kommun, Haninge kommun, Österåkers kommun och Norrtälje kommun finns möjligheter att söka olika typer av stöd, bland annat för skärgårdsprojekt.

VÄRMDÖ KOMMUN

Kontaktpersoner på Värmdö kommun: Kommunal medfinansiering: Sofia Brorsson, Sofia.Brorsson(a)varmdo.se, 08-570 470 19, Föreningsbidrag: Sabina Plomin, sabina.plomin(a)varmdo.se, 08-570 470 42

 
Kommunal medfinansiering

Syftet är att ge föreningar möjlighet att vidta förbättringar för ökad möjlighet att ta emot besökare och öka kommunens tillgänglighet till fritidsliv och föreningsliv, exempelvis genom infrastruktursatsningar.

Det här kan du få stöd för
  • Satsningen ska vara i linje med ambitionerna i Vision Värmdö 2030 eller den kommunala översiktsplanen samt ingå i den kommunala kompetensen.
  • För att kommunen ska kunna medfinansiera en insats får satsningen inte ingå i den ordinarie budgeterade kommunala verksamheten.
  • Att finansiera satsningen ska inte heller ingå i någon annan parts ansvarsområde. Detta betyder att satsningar som ligger inom exempelvis Region Stockholms ansvarsområde inte kan få kommunal medfinansiering. 
  • Satsningen ska vara av lokalt intresse och gynna minst tio folkbokförda i kommunen. 
  • Medfinansiering får inte användas som driftsstöd eller för att finansiera näringsidkares verksamheter. 
  • Medfinansiering ges inte till insatser som kan påverkar näringslivets konkurrensförhållanden.
  • Finansiering kan inte sökas retroaktivt.
Så mycket kan du få i stöd

Föreningar i Värmdö har möjlighet att ansöka till kommunstyrelsen om kommunal medfinansiering om maximalt 50 procent av den totala kostnaden.

Läs riktlinjer för kommunal medfinansiering: https://www.varmdo.se/upplevaochgora/forening/kommunensstodtillforeningar.4.18c983316e0536cb1880e2c.html

Arrangemangsbidrag

Bidraget avser att stimulera och stödja offentliga arrangemang som anordnas av föreningar som kan bedömas vara av värde för kommuninvånarna ur allmän och kulturell synpunkt.

Det här kan du få stöd för: Föreningar kan till exempel ansöka om stöd för festivaler, konserter, teaterföreställningar och föreläsningar. Bidraget ska ge olika föreningar möjlighet att visa sig för en publik och ordna icke-kommersiella arrangemang.

Så här mycket kan du få i stöd: Bidraget kan sökas fyra gånger per år, 1 mars, 1 juni, 1 september och 1 december.
Bidraget söks via e-tjänst på service.varmdo.se, Uppleva och göra:
http://www.varmdo.se/upplevaochgora/foreningsservice/foreningsbidrag

 
Projektbidrag för särskild samhällsnytta

Bidraget avser att inom kultur- och fritidsområdet stimulera utveckling inom integration, jämställdhet och mångfald samt stödja särskilda insatser som verkar för inkludering, trygghet och tillgänglighet för alla. Öppna upp och tillgängliggöra arenor för personer som vanligtvis inte representerar ordinarie besökargrupp, samt bidra till att säkerställa utveckling av aktiviteter utifrån socioekonomisk bakgrund, genus-, hbtq- och funkisperspektiv.

Det här kan du få stöd för: Insatser inom kultur- och fritidsområdet som stimulerar utveckling inom integration, jämställdhet och mångfald och särskilda insatser som verkar för inkludering, trygghet och tillgänglighet för alla.
 
Så här mycket kan du få i stöd: Storleken på bidraget är en bedömning av behov och ändamål. Bidraget kan sökas löpande under året. Bidraget söks via e-tjänst på service.varmdo.se Uppleva och göra: http://www.varmdo.se/foreningsbidrag

 
Särskilt kulturbidrag

Bidrag kan sökas av föreningar för insatser inom kulturområdet.

Det här kan du få stöd för: Exempel på verksamhet som det går att beviljas stöd för är verksamhet för bevarande av kulturhistoriska miljöer och traditioner och opinionsbildande verksamhet inom kultur eller kulturellt nyskapande. Läs mer i Policy för föreningsstöd via kommunens webbplats.

Så här mycket kan du få i stöd: Bidragets storlek är en bedömning av behov och ändamål. Sista ansökningsdag är den 31 mars årligen. Bidraget söks via e-tjänst på service.varmdo.se, Uppleva och göra: http://www.varmdo.se/foreningsbidrag

ÖSTERÅKERS KOMMUN

Kulturevenemangsbidrag

Kontaktperson på Österåkers kommun: Birgit Lindholm, birgit.lindholm(a)osteraker.se, Telefon 08-540 810 00 (vxl)

Hos Kultur- och fritidsnämnden kan du i början av året söka kulturevenemangsbidrag om du vill producera ett offentligt kulturevenemang i Österåker. Österåkers kommun har inga krav på medfinansiering och prioriterar evenemang som involverar professionella kulturaktörer, håller hög kvalitet samt har producenter med tidigare evenemangsvana.

Blankett för att ansöka och mer information hittar du på österåker.se/kulturbidrag. Ansökan behöver vara inne senast den 15 januari. Besked lämnas i mars månad.

 
Bidrag till kultur för äldre

Kontaktperson på Österåkers kommun: Birgit Lindholm, birgit.lindholm(a)osteraker.se, Telefon 08-540 810 00 (vxl)

Det finns två typer av bidrag att söka till kultur för äldre: verksamhetsbidrag och projektbidrag.

Verksamhetsbidraget ska ge en grundtrygghet till föreningsverksamheten och därmed skapa möjligheter för medlemmarna att under året delta i olika kulturella aktiviteter. Pensionärsföreningar och ideella föreningar i Österåkers kommun där en majoritet av medlemmarna är över 65 år kan söka verksamhetsbidraget. Verksamhetsbidrag ska sökas senast 15 mars.

Projektbidraget ska möjliggöra nyskapande och tillfälliga projekt som ligger utöver föreningens ordinarie verksamhet. Det kan till exempel röra sig om nya föreningsanknutna arrangemang eller nyskapande föreningsdrivna projekt. Projektbidraget går att söka av alla föreningar för projekt med äldre som målgrupp. Projektbidrag kan sökas två gånger per år: 15 mars och 15 september.

 
Tillgänglighetsbidrag

Kontaktperson på Österåkers kommun: Daniela Balladares, daniela.balladares(a)osteraker.se, 08-540 813 74

Under 2018 finns möjlighet för föreningar och organisationer att söka ett bidrag för åtgärder som bidrar till att kommuninvånare får mer jämlika förutsättningar och rättigheter kring tillgänglighet. Bidraget kan ges till såväl fysiska åtgärder som aktiviteter. Alla organisationer och föreningar i Österåker som är politiskt och religiöst obundna och har verksamhet i kommunen kunde söka bidraget. Åtgärden ska gynna den verksamhet som bedrivs i Österåker. Bidraget är inte avsett att gå till bolag eller enskilda personer. Sök senast den 30 september 2018.

 
Miljöbidrag

Kontaktperson på Österåkers kommun: Camilla Rydstrand, camilla.rydstrand(a)osteraker.se eller 08-540 813 15.

Du med en förening eller organisation med verksamhet i Österåkers kommun kan ansöka om ekonomiskt bidrag för åtgärder som bidrar till en bättre miljö och hållbar utveckling i linje med Österåkers lokala miljömål. 2018 års tema är Hållbart resande och bidraget riktar sig till åtgärder som bidrar till att det exempelvis blir roligare och enklare att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt. Ansökan ska skickas in senast den 30 september 2018.

Läs mer om stöden: http://www.osteraker.se/upplevagora/foreningarforeningsliv/bidragstodochstipendier

HANINGE KOMMUN

Kontaktperson på Haninge kommun: Näringslivs- och landsbygdsutvecklare Erik Josephson: Erik.Josephson(a)haninge.se

 
Bidrag till skärgårdsutveckling

Via Haninge kommun finns möjlighet att ansöka om stöd för skärgårdsutveckling. Kontakta Näringslivsstaben för mer information.

 

NORRTÄLJE KOMMUN

Kontaktpersoner på Norrtälje kommun: Föreningsverksamhet och stöd till samlingslokaler: Adam Persson, adam.persson(a)norrtalje.se, 0176-712 29, Kulturverksamheter: Eva Rosén Lundqvist, eva.rosen-lundqvist(a)norrtalje.se, 0176-719 17, Kontaktperson på Tillväxt- och utvecklingsenheten, kommunstyrelsekontoret: Torkel Andersson, torkel.andersson(a)norrtalje.se, 0176-711 68

 
Kommunalt föreningsbidrag 

Registrerade föreningar hos kultur-och fritidsnämnden kan ansöka om kommunalt föreningsbidrag. Bidraget grundar sig på den verksamhet din föreningen hade föregående kalenderår, om inget annat anges.

För mer information se kommunens hemsida: https://www.norrtalje.se/info/kultur-och-fritid/bidrag-och-stipendier/bidrag-till-ideell-forening/

 
Lokal utvecklingspeng för landsbygd och skärgård

Den lokala utvecklingspengen ingår som en del i kommunens landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogram. 

I potten för lokal utvecklingspeng från kommunen ligger årligen 750 000 kronor, där landsbygd och skärgård delar på summan. Dessa fördelas för närvarande så att det finns 100 000 kronor för stöd till lokala utvecklingsgrupper som uppfyller villkoren, 100 000 kronor som stöd för att göra lokala utvecklingsplaner samt 550 000 kronor som stöd till förstudier och projekt.

En enskild lokal utvecklingsgrupp kan erhålla ett engångsbelopp om 10 000 kronor för start av grupp eller framtagande av utvecklingsplan. För platsutveckling är det maximala investeringsbeloppet 100 000 kronor. För förstudier är bidraget maximalt 30 000 kronor. 

Ansökan om lokal utvecklingspeng görs via kommunens webbsida.
För mer information se: https://www.norrtalje.se/info/kommun-och-politik/fakta-om-norrtalje-kommun/landsbygds–och-skargardsutveckling/lokal-utvecklingspeng-for-landsbygd-och-skargard2/