Via skärgårdskommunerna Värmdö kommun, Haninge kommun och Österåkers kommun finns möjligheter att söka olika typer av stöd, bland annat för skärgårdsprojekt.

VÄRMDÖ KOMMUN

Kontaktpersoner på Värmdö kommun: Kommunal medfinansiering: Karin Jöback, karin.joback(a)varmdo.se, 08-570 481 51, Föreningsbidrag: Sabina Plomin, sabina.plomin(a)varmdo.se, 08-570 470 42

 
Kommunal medfinansiering

Syftet är att ge föreningar möjlighet att vidta förbättringar för ökad möjlighet att ta emot besökare och öka kommunens tillgänglighet till fritidsliv och föreningsliv, exempelvis genom infrastruktursatsningar.

Det här kan du få stöd för: Infrastrukturen ska förbättra möjlighet att ta emot besökare och tillgänglighet till fritidsliv och föreningsliv. Ansökande förening ska redovisa finansiering och genomförandeplan.

Så här mycket kan du få i stöd: Föreningar i Värmdö som avser att exempelvis investera i infrastruktur har möjlighet att ansöka till kommunstyrelsen om kommunal medfinansiering om maximalt 50 procent av den totala kostnaden.

Läs policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering: http://www.varmdo.se/foreningsbidrag

  
Arrangemangsbidrag

Bidraget avser att stimulera och stödja offentliga arrangemang som anordnas av föreningar som kan bedömas vara av värde för kommuninvånarna ur allmän och kulturell synpunkt.

Det här kan du få stöd för: Föreningar kan till exempel ansöka om stöd för festivaler, konserter, teaterföreställningar och föreläsningar. Bidraget ska ge olika föreningar möjlighet att visa sig för en publik och ordna icke-kommersiella arrangemang.

Så här mycket kan du få i stöd: Bidraget kan sökas fyra gånger per år, 1 mars, 1 juni, 1 september och 1 december.
Bidraget söks via e-tjänst på service.varmdo.se, Uppleva och göra:
http://www.varmdo.se/upplevaochgora/foreningsservice/foreningsbidrag

 
Projektbidrag för särskild samhällsnytta

Bidraget avser att inom kultur- och fritidsområdet stimulera utveckling inom integration, jämställdhet och mångfald samt stödja särskilda insatser som verkar för inkludering, trygghet och tillgänglighet för alla. Öppna upp och tillgängliggöra arenor för personer som vanligtvis inte representerar ordinarie besökargrupp, samt bidra till att säkerställa utveckling av aktiviteter utifrån socioekonomisk bakgrund, genus-, hbtq- och funkisperspektiv.

Det här kan du få stöd för: Insatser inom kultur- och fritidsområdet som stimulerar utveckling inom integration, jämställdhet och mångfald och särskilda insatser som verkar för inkludering, trygghet och tillgänglighet för alla.
 
Så här mycket kan du få i stöd: Storleken på bidraget är en bedömning av behov och ändamål. Bidraget kan sökas löpande under året. Bidraget söks via e-tjänst på service.varmdo.se Uppleva och göra: http://www.varmdo.se/foreningsbidrag

 
Särskilt kulturbidrag

Bidrag kan sökas av föreningar för insatser inom kulturområdet.

Det här kan du få stöd för: Exempel på verksamhet som det går att beviljas stöd för är verksamhet för bevarande av kulturhistoriska miljöer och traditioner och opinionsbildande verksamhet inom kultur eller kulturellt nyskapande. Läs mer i Policy för föreningsstöd via kommunens webbplats.

Så här mycket kan du få i stöd: Bidragets storlek är en bedömning av behov och ändamål. Sista ansökningsdag är den 31 mars årligen. Bidraget söks via e-tjänst på service.varmdo.se, Uppleva och göra: http://www.varmdo.se/foreningsbidrag

ÖSTERÅKERS KOMMUN

Kontaktperson på Österåkers kommun: Birgit Lindholm, birgit.lindholm(a)osteraker.se, Telefon 08-540 810 00 (vxl)

 
Kulturevenemangsbidrag

Österåkers kommun kan erbjuda dig rådgivning och stöd om du har idéer för ett kulturprojekt.

Hos kommunens Kultur- och fritidsnämnd kan du i början av året söka kulturevenemangsbidrag om du vill producera ett offentligt kulturevenemang i Österåker. Österåkers kommun har inga krav på medfinansiering och prioriterar evenemang som involverar professionella kulturaktörer, håller hög kvalitet samt har producenter med tidigare evenemangsvana.

Blankett för att ansöka hittar du under ”Tjänster och blanketter” på kommunens webbplats. Ansökan behöver vara inne senast den 15 januari och behandlas sedan vid ett av Kultur- och fritidsnämndens sammanträden. Nämnden fattar beslut under våren. Du får därefter besked om din ansökan har beviljats eller inte.
Läs mer om stödet: http://www.osteraker.se/upplevagora/foreningarforeningsliv/bidragstodochstipendier

HANINGE KOMMUN

Kontaktperson på Haninge kommun: Näringslivs- och landsbygdsutvecklare Erik Josephson: Erik.Josephson(a)haninge.se

 
Bidrag till skärgårdsutveckling

Via Haninge kommun finns möjlighet att ansöka om stöd för skärgårdsutveckling. Kontakta Näringslivsstaben för mer information.

 

NORRTÄLJE KOMMUN

Kontaktpersoner på Norrtälje kommun: Föreningsverksamhet och stöd till samlingslokaler: Adam Persson, adam.persson(a)norrtalje.se, 0176-712 29, Kulturverksamheter: Eva Rosén Lundqvist, eva.rosen-lundqvist(a)norrtalje.se, 0176-719 17, Kontaktperson på Tillväxt- och utvecklingsenheten, kommunstyrelsekontoret: Torkel Andersson, torkel.andersson(a)norrtalje.se, 0176-711 68

 
Kommunalt föreningsbidrag 

Registrerade föreningar hos kultur-och fritidsnämnden kan ansöka om kommunalt föreningsbidrag. Bidrag kan ges till sommarevenemang, barn- och ungdomsverksamhet, kulturföreningar, kulturutbud, Social samvaro och trygghet, samlingslokalhållande samt bidrag till ideella föreningar. Ett kultur- och fritidspolitiskt program för perioden 2015 – 2018 är antaget i kultur- och fritidsnämnden i kommunen som anger riktlinjer för verksamheten.

 
Landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogram

I april 2018 (16/4) ska kommunfullmäktige ta ställning till antagande av ett landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogram. Häri föreslås att kommunen ska inrätta en Lokal utvecklingspeng i enlighet med mål och budget 2018–2020, med tydliga villkor och syften som stöd till lokala utvecklingsgrupper och för att ta till vara på idéer och engagemang som leder till lokal utveckling. Särskilt viktigt att jämställdhets- och ungdomsperspektiv beaktas.

Förslag kring villkor och rutiner m.m. kommer att behandlas av kommunstyrelsen i maj eller juni 2018.