Miljö-, frakt- och skärgårdsbidrag

Kontaktpersoner på Tillväxt och regionplaneförvaltningen är;
Christina Larsson, christina.larsson@sll.se, Tel 08-123 144 92

Stockholms läns landstings miljö- och skärgårdsanslag medfinansierar miljö- och skärgårdsprojekt i Stockholmsregionen. Utgångspunkten är landstingets strategier för regionalt miljöarbete och för skärgårdsutveckling. Ambitionerna för arbetet slås till exempel fast i Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010, Miljöutmaning 2016 och i Delregional utvecklingsplan för Stockholms kust och skärgård. 

Projekt som syftar till att förbättra eller skydda miljön inom Stockholmsregionen kan få bidrag ur landstingets miljöanslag. Landstingets skärgårdsanslag ger bidrag för projekt och aktiviteter som skapar förutsättningar för näringsliv, boende och rekreation i skärgården och som utvecklar skärgårdens miljö-, natur- och kulturvärden. Kommuner, institutioner, organisationer och ideella föreningar kan ansöka om medfinansiering av projekt.

I Landstingsstyrelsens förvaltnings budget avsätts också medel för fraktbidraget. Detta subventionerar vissa tunga och skrymmande godstransporter samt livsmedelsbutikers varutransporter på öar utan bro, tunnel eller statlig färja i Stockholms skärgård och i Mälaren.

Läs mer om respektive bidrag på tillväxt- och regionsplaneförvaltningens webbplats. Där kan du också läsa om vad som berättigar till bidrag och om hur du ansöker.

Under 2017 erbjuds två tillfällen för ansökan av medel ur landstingets miljö- och skärgårdsanslag där ansökta medel överstiger 300 000 kronor. Sista ansökningsdag under 2017 är 3 april respektive 9 oktober. Ansökan av medel som understiger 300 000 kronor hanteras löpande. 

För mer information om de olika bidragen, hur ansökan går till och om redovisade projekt; http://www.sll.se/verksamhet/regional-utveckling/bidrag/

Stöd till kulturverksamhet

Kontaktpersoner på Landstingets kulturförvaltning är;
Kajsa Bellander, kajsa.bellander(a)kultur.sll.se, Tel 08-123 378 44
Kerstin Olander, kerstin.olander(a)sll.se, Tel 08-123 378 43

Landstinget stöder kulturverksamhet som kommer alla invånare till godo. Kultur till barn och unga prioriteras. Kulturnämnden beslutar hur mycket pengar som ska fördelas och till vad. Kulturförvaltningen arbetar sedan med fördelningen av kulturstöd utifrån politiska direktiv.

Projektstöd
De projekt som får Projektstöd ska tillsammans omfatta en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder. Ett övergripande syfte är att öka delaktighet i, utveckling av och tillgänglighet till kultur för länets invånare.

Vilka kan söka?
Projektstödet kan sökas av juridiska personer (föreningar, bolag, stiftelser etc.) och enskilda firmor.

Vilken typ av projekt kan beviljas stöd?
Projektstöd kan ges för tidsbegränsade kulturprojekt som genomförs i länet, exempelvis:

 • Produktion och förmedling av kultur som är öppen för allmänheten eller riktar sig till en specifik målgrupp, exempelvis skolor
 • Projekt vars huvudsyfte är metod- eller processutveckling
 • Internationella projekt med återkoppling till länet såsom samproduktioner, gästspel i länet eller residensverksamhet.

Barn och unga (0-25 år) är en prioriterad målgrupp. Stöd ges inte till projekt som genomförs innan stödets beslutsdatum.

I bedömningen tas hänsyn till:
Konstnärlig kvalitet:

 • Originalitet
 • Hantverksskicklighet
 • Angelägenhet
 • Kontext

Regional angelägenhet:

 • Konstnärligt och innehållsmässigt
 • Metodmässigt
 • Spridningsmässigt

Övriga perspektiv som vägs in i den gemensamma bedömningen av alla projekt:

 • Demokratiska värderingar
 • Tillgänglighet för funktionshindrade
 • Nationella minoriteter
 • Kulturaktiviteter i skärgården


En referensgrupp bedömer ansökningarna. Referensgruppens bedömning är rådgivande och beslut tas av kulturnämnden.