Hållbarhets-, skärgårds- och fraktbidrag

Kontaktperson på Tillväxt- och regionplaneförvaltningen: Rebecka Frej, rebecka.frej@sll.se, 08-123 144 74

Region Stockholm delar varje år ut bidrag till organisationer som arbetar med hållbarhets- och skärgårdsprojekt. Företag och livsmedelsbutiker i skärgården kan få bidrag för frakt av gods respektive livsmedel.

Region Stockholm fördelar bidrag till projekt och andra aktiviteter som är av allmänt intresse och som bidrar till en hållbar utveckling i regionen samt värnar och utvecklar regionens skärgård. Bidrag kan beviljas till projekt och verksamhet som har en tydlig regional nytta genom koppling till vision, mål och ambitioner i den gällande regionala utvecklingsplanen RUFS eller till andra för projektet eller verksamheten relevanta regionala planer, program eller liknande.

Skärgårdsbidrag

Kommuner, organisationer, stiftelser och ideella föreningar kan ansöka om medfinansiering av skärgårdsprojekt. Projekten ska avse att utveckla och värna om skärgårdens miljö-, natur- och kulturvärden samt skapa förutsättningar för näringsliv, boende och rekreation.

Hållbarhetsbidrag

Kommuner, stiftelser, organisationer och ideella föreningar kan ansöka om medfinansiering för regionala hållbarhetsprojekt. Syftet med projekt eller verksamhet ska vara att förbättra, värna eller skydda hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt eller ekologiskt perspektiv inom Stockholmsregionen, i enlighet med de planer och program Region Stockholm antagit.

Stöd till kulturverksamhet

Kontaktperson på Region Stockholms kulturförvaltning; Eleonor Åberg, eleonor.aberg(a)sll.se, Tel 08-123 378 44

Region Stockholm stöder kulturverksamhet som kommer alla invånare till godo. Kultur till barn och unga prioriteras. Kulturnämnden beslutar hur mycket pengar som ska fördelas och till vad. Kulturförvaltningen arbetar sedan med fördelningen av kulturstöd utifrån politiska direktiv.

Projektstöd

De projekt som beviljas stöd från Region Stockholms kulturnämnd ska omfatta en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder. Ett övergripande syfte är att öka delaktighet i, utveckling av och tillgänglighet till kultur för länets invånare. Projektstöd kan sökas vid två tillfällen per år. Barn och unga (0-25 år) är en prioriterad målgrupp. 

Vilka kan söka?

Projektstödet kan sökas av juridiska personer (föreningar, bolag, stiftelser etc.) och enskilda firmor.

Vilken typ av projekt kan beviljas stöd?

Projektstöd kan beviljas för tidsbegränsade kulturprojekt som genomförs i länet, exempelvis:

  • produktion av och/eller förmedling av kultur av publik karaktär, till exempel arrangemang som är öppna för allmänheten eller riktar sig till en specifik målgrupp
  • projekt vars huvudsyfte är utveckling, till exempel metod- och processutveckling, arbete i syfte att skapa nya nätverk, förnyelse av teknik eller att utveckla interaktion, publikarbete eller spridande av kunskap
  • projekt för konstnärlig infrastruktur eller för att skapa förutsättningar för konstnärligt skapande i länet
  • internationella samarbetsprojekt och/eller EU-kulturprojekt med återkoppling till länet, till exempel samproduktioner, gästspel i länet eller residensverksamhet
  • paraply- och intresseorganisationer inom kultur som är specifikt inriktade på länet

Projektet får inte ha genomförts innan beslutsdatum.

Hur bedöms ansökningarna?

I bedömningen tas hänsyn till konstnärlig kvalitet, med det menas bland annat:
– Originalitet
– Hantverksskicklighet
– Angelägenhet
– Kontext

Regional angelägenhet:
– Konstnärligt och innehållsmässigt
– Metodmässigt
– Spridningsmässigt

Övriga perspektiv som vägs in i den gemensamma bedömningen av alla projekt:
– Demokratiska värderingar
– Tillgänglighet för funktionshindrade
– Nationella minoriteters kultur
– Kulturaktiviteter i skärgården

En referensgrupp bedömer ansökningarna. Referensgruppens bedömning är rådgivande och beslut tas av kulturnämnden.