Hållbarhets-, skärgårds- och fraktbidrag

Kontaktperson på Tillväxt- och regionplaneförvaltningen; Christina Larsson, christina.larsson(a)sll.se, 08-123 144 92

Stockholms läns landstings miljö- och skärgårdsanslag medfinansierar hållbarhets- och skärgårdsprojekt i Stockholmsregionen. Landstinget fördelar bidrag till projekt och andra aktiviteter som är av allmänt intresse och som bidrar till en hållbar utveckling i regionen samt värnar och utvecklar regionens skärgård. Bidrag kan beviljas till projekt och verksamhet som har en tydlig regional nytta genom koppling till vision, mål och ambitioner i den gällande regionala utvecklingsplanen RUFS eller till andra för projektet eller verksamheten relevanta regionala planer, program eller liknande.

Projekt som syftar till att förbättra eller skydda miljön inom Stockholmsregionen kan få bidrag ur landstingets miljöanslag. Landstingets skärgårdsanslag ger bidrag för projekt och aktiviteter som skapar förutsättningar för näringsliv, boende och rekreation i skärgården och som utvecklar skärgårdens miljö-, natur- och kulturvärden. Kommuner, stiftelser, organisationer och ideella föreningar kan ansöka om medfinansiering av projekt. Som regel kan inga bidrag ges till enskilda näringsidkare eller enskilda personer.  

Företag i skärgården kan också söka fraktbidrag. Detta subventionerar vissa tunga och skrymmande godstransporter samt livsmedelsbutikers varutransporter på öar utan bro, tunnel eller statlig färja i Stockholms skärgård och i Mälaren.

Läs mer om respektive bidrag på tillväxt- och regionsplaneförvaltningens webbplats. Där kan du också läsa om vad som berättigar till bidrag och om hur du ansöker.

2018 utlyser Tillväxt och regionplaneförvaltningen medel ur anslaget, där projekt med fokusområde inom utlysningen kommer att prioriteras. 2018 är fokusområdena:

 • Utveckla Stockholmsregionens skärgård genom innovation och förnyelse
 • Utveckla Stockholmsregionens hållbara energilösningar

Under 2018 erbjuds två tillfällen för ansökan av medel ur landstingets miljö- och skärgårdsanslag.. Sista ansökningsdag under 2018 är 6 mars respektive 16 juli. De bidragsansökningar som förvaltningen kan besluta på delegation hanteras löpande. 

För mer information om de olika utlysningen, bidragen, hur ansökan går till och om redovisade projekt; http://www.sll.se/verksamhet/regional-utveckling/bidrag/

Stöd till kulturverksamhet

Kontaktpersoner på Landstingets kulturförvaltning; Kajsa Bellander, kajsa.bellander(a)kultur.sll.se, Tel 08-123 378 44

Landstinget stöder kulturverksamhet som kommer alla invånare till godo. Kultur till barn och unga prioriteras. Kulturnämnden beslutar hur mycket pengar som ska fördelas och till vad. Kulturförvaltningen arbetar sedan med fördelningen av kulturstöd utifrån politiska direktiv.

Projektstöd
De projekt som får Projektstöd ska tillsammans omfatta en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder. Ett övergripande syfte är att öka delaktighet i, utveckling av och tillgänglighet till kultur för länets invånare.

Vilka kan söka?
Projektstödet kan sökas av juridiska personer (föreningar, bolag, stiftelser etc.) och enskilda firmor.

Vilken typ av projekt kan beviljas stöd?
Projektstöd kan ges för tidsbegränsade kulturprojekt som genomförs i länet, exempelvis:

 • Produktion och förmedling av kultur som är öppen för allmänheten eller riktar sig till en specifik målgrupp, exempelvis skolor
 • Projekt vars huvudsyfte är metod- eller processutveckling
 • Internationella projekt med återkoppling till länet såsom samproduktioner, gästspel i länet eller residensverksamhet.

Barn och unga (0-25 år) är en prioriterad målgrupp. Stöd ges inte till projekt som genomförs innan stödets beslutsdatum.

I bedömningen tas hänsyn till:
Konstnärlig kvalitet:

 • Originalitet
 • Hantverksskicklighet
 • Angelägenhet
 • Kontext

Regional angelägenhet:

 • Konstnärligt och innehållsmässigt
 • Metodmässigt
 • Spridningsmässigt

Övriga perspektiv som vägs in i den gemensamma bedömningen av alla projekt:

 • Demokratiska värderingar
 • Tillgänglighet för funktionshindrade
 • Nationella minoriteter
 • Kulturaktiviteter i skärgården


En referensgrupp bedömer ansökningarna. Referensgruppens bedömning är rådgivande och beslut tas av kulturnämnden.