Utbildning, kultur och föreningsliv

 

Skola och förskola

Skolundervisning har funnits på Ingmarsö sedan 1867 och skolhuset invigdes 1901. På Ingmarsö skola har undervisningen senaste åren varit från förskoleklass till årskurs 5. Slöjd, musik- och idrottsundervisning har bedrivits på Ljusterö skola en dag i veckan. Sedan termin 2015/2016, är verksamheten inte i drift på grund av lågt barnantal men skolan kommer att öppna upp om elevantalet ökar. Barnen som bor på Ingmarsö går i skola på Svartsö, Ljusterö och RoslagsKulla.

I skollokalen finns både undervisningssal och bibliotek. Biblioteket är öppet måndagar klockan 10-11 och 18-19 höst, vinter och vår samt klockan 18-20 på sommaren. Till Ingmarsö kommer även Bokbåten, som besöker skärgårdsöar, en gång på hösten och en gång på våren. Bokbåten drivs av Regionbiblioteket Stockholm i samarbete med skärgårdskommunerna. Öar med skolor/förskolor får längre besökstid i båten. Önskemål om böcker kan lämnas in till bokbåten innan de lättar ankare.

Kultur och friluftsliv

Det finns många olika sätt att se Ingmarsö. Till det mesta på ön är det gångavstånd och grusvägarna fungerar väl både för en promenad eller en cykeltur. Runt ön finns även fina kajakvatten. Både kajaker och cyklar går att hyra på södra Ingmarsö.

Ön har goda förutsättningar för vandring. I affären finns gratis kartor att ta del av över Ingmarsö, Brottö och grannön Finnhamn. På kartorna finns markerade vandringsleder med mycket att se och göra längst turerna. Längst österut på Ingmarsö finns Kålgårdsön, en helt obebyggd del av ön, till vilken det finns en markerad vandringsled samt båtluffarleden som fortsätter ända till Finnhamns naturreservat. Stigen på Kålgårdsön är omväxlande och den som vandrar stigen fram går genom hällmarkstallskog, tidigare åkermarker, förbi Bockvikens badklippor och genom tät skog. En badplats med liten sandstrand finns även längst inne i Femsundsviken på öns sydsida, med både papperskorg och livboj.

På Ingmarsö finns mycket vacker natur. Mellan centrala Ingmarsö och Kålgårdsön vid Femsund ligger flera vackra restaurerade betesmarker och den som är intresserade av blomsterarter kan i maj se blommande Adam och Eva, en fridlyst orkidéart, och i juni den sällsynta kärrspiran och slåtterblomman. Det finns även djur att se på ön. Exempelvis betar klövsjöfår på Ingmarsös marker.

För historieintresserade finns Norrgården och Ingmarsö-Brottö hembygdsmuseum. Där går det att se gammal välrestaurerad gårdsbebyggelse och diverse historiska föremål, bland annat en iseka/isbåt från Brottö, som drogs efter häst på isen när det var djup snö. På museet finns också dagböcker och tidningsartiklar som handlar om Ingmarsö förr i tiden.

Föreningsliv

Ingmarsö har ett rikt föreningsliv vilket bidrar till mycket engagemang och aktivitet på ön. Ingmarsö Bygdegård (Lurkan) anordnar många olika aktiviteter, bland annat biljard, pingis och bio. Bygdegården är med i Swedish Film, som distribuerar ut film till föreningar och organisationer som inte är biografer och som vill visa besökare underhållning och dokumentärfilmer. Bygdegården anordnar även sommaryoga, utställningar, årliga fester och lägerskola. I början av juli anordnas Ingmarsöveckan och före Ingmarsödagen är det olika aktiviteter varje dag, exempelvis guidad vandring och aktiviteter för barnen. På hösten är det Allhelgonamarknad och en mycket uppskattad Sikfest, ett knytkalas där en vinnare koras för bästa sikrätt. Även dessa aktiviteter hålls på Bygdegården.

Ingmarsö Byalag är en ideell förening som har till ändamål att i alla hänseenden främja sina medlemmars intressen och verka för bästa utveckling av gemensamma intressen på Ingmarsö. Föreningen har varit verksam sedan 1996 och har arbetat med frågor som naturvård, avfallshantering, trafikfrågor, skolfrågor och vatten och avloppsfrågor. Alla fastighetsägare och myndiga mantalsskrivna på ön är medlemmar i föreningen som lever på frivilliga bidrag från medlemmarna.

Byalaget har bland annat bidragit till att ta fram Ingmarsökartan, ställt i ordning den allmänna badplatsen och köpt in hjärtstartare till ön. Tidigare har Byalaget även drivit kampen för att rädda Norrgården undan exploatering och kommit fram till en överenskommelse med Österåkers kommun som innebär att Norrgården nu är tillgänglig för Ingmarsöborna genom Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och skola.

Byalaget har också utvecklat och driver hemsidan ingmarsö.se samt är representant i Skärgårdsrådet där frågor som är viktiga för kommunens skärgård behandlas. Verksamhetsåret 2016-2017 arbetar föreningen främst med avfalls- och källsortering samt ökad kompostering i ett planerat projekt med Roslagsvatten. Byalaget deltar även i samråd inom Skärgårdsrådet och Länsstyrelsens Ö för Ö angående RUFS 2050.

Byalaget har tidigare drivit projektet Ingmarsö naturvårdsprojekt vars uppgift var är att bidra till att hålla landskapet öppet. Projektet startades med hjälp av medel från EU och ideella krafter och fokuserade på att återställa och bevara Ingmarsös vackra landskap. De gamla betesmarkerna vid Djupdal, Femsund och Långvarpet återställdes, kor och får har betat på markerna och träd och sly har tagits bort. Naturvårdsprojektet avslutades 2014 och resultatet överfördes till Ingmarsö Kulturlandskapsprojekt.

Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och Skola driver projektet Ingmarsö Kulturlandskap som omfattar den jordbruksmark som inte brukas av Ingmarsös idag enda aktiva jordbrukare. Bland annat pågår arbete med att söka bidrag från Leader/Stockholmsbygd för vägreparation ovanför Femsund, jordbruksutrustning och nya stängsel. Fler betande djur behövs på Ingmarsö för att landskapet ska hållas öppet.

Ingmarsö fiskehamnsförening med cirka 90 medlemmar bildades 1947 för att på ett juridiskt och föreningsmässigt korrekt sätt kunna förvalta norra hamnen med tillhörande medlemsinflytande och ekonomisk överblick. Föreningen är idag en andelsförening med båtplatser samt ett fåtal bodar för medlemmarna.

Andra aktiva föreningar är Ingmarsö Vägförening som bildades 1977 som sköter underhåll av vägar och bryggor på ön och Mellanskärgårdens Intresseförening som är verksam i Stockholms mellersta skärgårdsområde och i första hand företräder den fastboende befolkningens intressen. Ingmarsö brandvärn, Norrgårdens Vänner, Museiföreningen, Frikyrkoförsamlingen med missionshuset, garageförening och olika bostadsrättsföreningar är också aktiva på ön.