Natur och vatten

 

Naturreservat

Flera öar och delar av vattnet i Möjaskärgården innefattas av naturreservat. Syftet med dessa områden är att bibehålla områdets värdefulla växt- och djurvärld i en särpräglad skärgårdsnatur och skärgårdslandskap, samt att säkra allmänhetens friluftsliv. Inom områdena finns speciell natur som gammal naturskog, myrmarker, dalgångar, gamla betesmarker, örtflora, holmar- och skär, rikt fågelliv, bad- och friluftsmöjligheter samt fina naturhamnar och sandstränder. För mer information se Länsstyrelsens hemsida. Namnen på naturreservaten är Hjälmö-Lådna, Möja Björndalen, Stor-Kunnan, Södra Stavsudda, Stavsudda-Krokholmen, Stavsudda-Tjägö, Storö-Bockö-Lökaö, Lilla Svedjeholmen, Storö samt Dävelsöfjärden.

Natura2000

På Möja finns det en skogsbevuxen myr som är en speciell naturtyp. Myren innefattas av Habitatdirektivet och därmed skyddad av Natura2000. Natura2000 är EUs nätverk för värdefulla naturområden. Syftet är att värna om arter och livsmiljöer som är ett gemensamt intresse för alla EU-länder. Områdena kan vara av varierande storlek men gemensamt är att de ska skyddas från skador och att deras naturvärden bevaras.  

Riksintressen friluftsliv

Områden utpekade som riksintresse för frisluftsliv har stora värden på grund av natur- och kulturkvaliteter som kan vara attraktiva för besökare från hela landet eller utlandet. Tillgängligheten för allmänheten står i fokus, liksom förutsättningar för naturupplevelser och friluftsverksamhet är en stor roll. Öarna kring Möja ingår i ett större riksintresseområde som skydda hela kusten längs Stockholms län.

Djurskyddsområde

Det blå området på kartan nedan är ett fågelskyddsområde. Ön har tillträdesförbud 1 april till 31 juli. Förbudet om tillträde syftar till att skydda fåglars häckningsområden under häckningstid. 

Karta över värdefull natur i Möjaskärgården. FÖRSTORA BILD

Vatten, avlopp och avfall

På Möja finna det många enskilda brunnar som försörjer ön med dricksvatten. Bergs VA förser området Berg/Löka med vatten och avlopp. I annat fall har ön enskilda reningsverk samt ett större i Ramsmora som har cirka 35 abonnenter.

På södra Möja finns en återvinningscentral som på sommaren har öppet en gång i veckan och på vintern en gång i månaden. I övrigt är det brygghämtning av grovsoppor som gäller. SITA Sverige AB hämtar hushållsavfall på Möja och Storösund AB hämtar på Södermöja och närliggande öar.

Strandskydd

Vid hav, sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd. Skyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och långsiktigt bevara goda livsmiljöer för växt- och djurlivet på land och i vatten.

Allmänhetens tillgång till stränderna är av stor betydelse för friluftsliv och rekreation. Övergången mellan land och vatten är även betydelsefull för en rad olika livsmiljöer som många arter är beroende av. Vissa bottnar kan exempelvis vara värdefulla miljöer som lek- och uppväxtområden för fiskar och andra organismer.

Friluftsliv

Möjas stränder är relativt otillgängliga för bad och det finns inga fasta badplatser. På ostholmen finns det en bastu, som Skärgårdsstiftelsen tillhandahåller, att låna.

Vandringsleder finns det två stycken på Möja. En som är 3 km och utgår från Berg samt en på 12 km som går över Björndalens naturreservat. Båda stigarna är utmärkta med gula band.

I en vik nära Berg finns Havskajaker att hyra. Intill Berg finns även en lekplats, bouleklubb och dansbana.

 

Marinbiologi

Den data som presenteras i kartorna över uppväxt- och lekområden för fisk är tagen från BALANCE-modellen. Utfallet från modellen visar att Stockholms skärgård har mycket goda grundläggande förutsättningar för rekrytering av abborre och gädda.

I BALANCE (BALtic seA management – Nature Conservation and sustainable development of the Ecosystem through spatial planning) har organisationer, myndigheter, forskare med flera samverkat i syfte att ta fram verktyg för ett långsiktigt hållbart nyttjande och förvaltning av fiskbestånd i Östersjön, Kattegatt och Skagerack. Variablerna som lagts in i modellen för att hitta lek- och uppväxtområden är djup, skitdjup och vågexponering. Modellens syfte är att visa fiskars rekrytering baserat på miljökrav för att se var i skärgården lek- och uppväxtområden kan finnas. Tyvärr finns det ingen modell som beskriver sannolikheten för lek för gädda eller gös.

Uppväxtområden för Gädda och Gös enligt BALANCE. FÖRSTORA BILD
Lek- och uppväxtområden för Abborre enligt BALANCE. FÖRSTORA BILD