Allmänt om Nämdö skärgård

Nämdöskärgården består av hundratals öar, kobbar och skär. Nämdö är den största ön till yta, 1046 ha, samt den ö med flest bofasta personer, 21 stycken. Mindre öar som tillhör arkipelagen med bofast befolkning är Ekholmen, Jungfruskär, Idöborg, Orrö, Hemskär, Ängskär, Aspön, Ladholmen, Bullerö, Vånö, Tistronskär, Gillinge, Biskopsö, Mörtö, Boskapsö samt Uvön, tillsammans de har 70 bofasta personer. Under sommaren tillkommer cirka 700 sommargäster i området. Till väster om Nämdöskärgården ligger Nämdöfjärden och i öster består vattnet av öppet hav.

Störst befolkning hade Nämdö i slutet av 1800-talet med 321 personer i församlingen.

Markägarstruktur

Skärgårdsstiftelsen äger och förvaltar norra delen av Nämdö, Rögrund, södra delen av Uvön, Boskapsö, Jungfruskär, Långviksskär, Biskopsö samt många tillhörande kobbar och skär.

Resterande mark på Nämdö ägs framförallt av fyra gårdar vilka är Västanvik-, Västerby-, Västeängs- samt Östanviks gård. Det finns ett fåtal detaljplanerade områden på Nämdö, men även på Aspön, Orrön och Uvön har detaljplanerade områden. De flesta områdena är äldre stadsplaner som idag enligt Boverker fungerar på samma sätt som en detaljplan.