Natur och vatten

Natur

Naturen på Nämdö består av naturskog, som mot den västra sidan är bergig med hög skog. Den östra och södra delen av ön är mer låglänt och det är också den delen av ön som är mest bebodd. Den inre delen av ön består av obebyggd naturskog. En del av Nämdö ingår i södra skärgårdens urkalksstenbälte vilket gör att floran är speciell med växter som orkidéer.  

Övriga öar består av blandskog, öppen hällmark, släta klippor och grunda flader som omger öarna. Biskopsön ligger längst ut i havsbandet har en natur som är anpassad med vindpinade granar och tallar, ljung samt blåbär- och lingonris.

Naturreservat/Natura2000

Några områden på norra Nämdö innefattas av Natura2000 vilket innebär att skydd ska ges till växter för att bevara sällsynta arters fortlevnad. Boskapsön och vattnet runt om, samt alla öar i yttersta havsbandet, från Bullerön ner till och med Biskopsö naturreservat innefattas även dem av Natura2000.

Nordvästra delen av Nämdö samt alla öar öster om ön innefattas av riksintresse för naturvård. Yttersta havsbandet från Bullerö ner till och med Hamnskär är riksintresse för kulturmiljövård. Hela Nämdöskärgården räknas som riksintresse för friluftsliv och högexploaterad kust. Till sist består stora delar av Nämdöskärgården av naturreservat. Den biologiska mångfalden, odlingslandskapet, sammanhängande naturskog och kalkhällarnas flora ska bevaras. Naturen ska även erbjuda friluftsliv på ett sådant sätt att naturvärdena inte påverkas i negativ bemärkelse.

Vatten

På Nämdö finns två stora insjöar, Storträsket och Västerbyträsket. Storträsket innehar Natura2000-skydd eftersom att den är en typisk brunvattensjö. Vattnet omkring Boskapsön, samt alla öar i yttersta havsbandet – från Bullerö ner till och med Biskopsö naturreservat innefattas av Baltic Sea Protected Areas (BSPA). Inom BSPA-områden finns det värdefulla marina miljöer som ska säkras genom ett långvarigt skydd.

Nationalparksbildning

Arbetet med nationalparksbildning av Nämdöskärgårdens nationalpark är inte påbörjat. Området finns dock som förslag i Naturvårdsverkets genomförandeplan för de närmaste fem åren. Det utpekade området är samma som idag innefattas av BSPA.

Djurliv

En stor stam av dovhjort har spritt sig till Nämdö sedan den planterades ut på grannön Rågskär under 1960-talet. Jakt bedrivs på dovhjorten och älg. Andra djur och fåglar som går att beskåda på Nämdö är bland annat havsörn, ormvråk, fiskgjuse, rådjur och grävling. Jordbruk med djurhållning sker vid Östanviks gård. Öarna i Nämdöskärgården innehar ett stort värde för fågellivet med många lämpliga häckningsöar.

Avfallsstation/Sophantering

Närmsta ÅVC finns i Styrsvik på Runmarö där det går att lämna grovavfall, el-avfall samt farligt avfall. Ett antal dagar per år under sommarhalvåret trafikerar grovsopfärjan Nämdöskärgården.