Framtid

 

Ny bebyggelse

I Haninge kommuns översiktsplan 2030 – med utblick mot 2050 går att läsa att Ornö bedöms ha goda förutsättningar för att det ska bli fler fastboende på ön. Kommunen önskar underlätta för helårsboende och ser att ett ökat antal fastboende ger ett bättre underlag för att service och handel ska kunna utvecklas på Ornö.

När det gäller platser för ny bebyggelse så ser kommunen att områden med befintlig bebyggelse och infrastruktur är lämpligast. Aktuella områden för förtätning är runt Kyrkviken, i Vargvik, i området Hässelmara-Skinnardal och vid Lättinge. Även andra bebyggelsegrupper i Ornö skärgård, som till exempel Kymmendö, kan kompletteras om det finns motiv. Motiv skulle kunna vara att det finns behov av bostäder i anslutning till befintliga verksamheter. Samtliga motiv bör dock prövas utifrån allmänhetens intressen och eventuell ny bebyggelse i områdena som nämnts bör utformas så att de kan användas som helårsbostäder. Om nya vägförbindelser blev verklighet skulle även helårsbostäder vara möjligt på norra och sydvästra Ornö. Kommunen ser att nuvarande och framtida fastboendes möjligheter ska prioriteras vid planering av ny bebyggelse på Ornö samt att det viktigt att placeringen harmonierar med kulturmiljön och landskapet.

Vatten och avlopp behöver även lösas enskilt eller samfällt med vattensnåla tekniker som möjliggör kretsloppslösningar. Inom vissa fritidshusområden ska kommunen underlätta omvandling till åretruntboende genom att underlätta för utbyggnad av gemensamma vatten- och avloppsanläggningar och ta fram nya detaljplaner.

De större markägarna på Ornö har gemensamt formulerat ett utvecklingsförslag som innebär mer bostadsbyggande för en ökande befolkning. Förslaget omfattar nya bostäder i anslutning till befintliga samt en ny vägförbindelse till den norra delen av ön. Visionen är att utvecklas till 400 – 600 bofasta samt 2 500 – 3 500 fritidsboende personer. De större markägarna på Ornö är positiva till markanvisning som innebär mer bostadsbyggande för en ökande befolkning, enligt den enkät som skickats ut och möten med de större markägarna 2011 samt 2014. De större markägarnas utvecklingsförslag är inarbetat i Haninge kommuns nya översiktsplan, Översiktsplan 2030 – med utblick mot 2050.