Framtid

I Värmdö kommuns översiktsplan 2010–2030 anges att kommunen ser att besöksnäringen på Runmarö har stor potential att utvecklas. Kommunen ser att nya verksamheter, företagshus och liknande kan etableras utmed vägarna till Uppeby och Söderby. Vidare anges att ny sammanhållen bebyggelse främst bör tillkomma i anslutning till Styrsvik och att fastboendes möjligheter till hyresrätter i området bör utredas vid planering för framtiden.

Förtätning kan ske inom byarna Styrsvik, Uppeby, Norrsunda, Södersunda, Solberga, Söderby, Kila, Lugnet och Långvik om bebyggelsen anpassas i läge och form. Markprov måste dock tas innan grävning på land mellan Söderby och Kila eftersom att det har legat en zinkfabrik i området.

Av geologiska skäl krävs radonundersökningar före byggande på öns nordvästra del. Åtgärder som kan ha påverkan på våtmarken Purrens eller Silverträskets växtlighet och hydrologi undviks och särskild hänsyn ska tas till Runmarös kalkpräglade vegetation. Betesdriftens betydelse i området mellan Kasviken och Vitträsk för att bevara lundskogen betonas även särskilt.

För åretrunttrafiken är Styrsviks- och Långviks bryggor huvudbryggor och Styrsviks brygga är huvudbrygga för godstransporter.