Förbindelser och transport

Avstånd och tid

Att färdas från Sandhamn till närmaste huvudort (ort med bank med full service, postkontor, systembolag klädbutiker mm) tar cirka 100 minuter med privat färdsätt och cirka 127 minuter med kollektivtrafiken. På samma restid kommer du cirka 15 mil (150 km) på land om du kör i 90 km/h.

Bryggor

Sandhamns brygga är största bryggan på ön. Trafikverket äger kajen och sköter underhåll och tillsyn. Bryggan ligger på norra sidan och trafikeras av Waxholmsbåtar, Roslagens sjötrafik och Cinderellabåtar.

Cinderellabåtarna trafikerar bryggan under sommartid medan Roslagens sjötrafik och Waxholmsbolaget går via bryggan året om. Roslagens sjötrafik trafikerar bryggan med båten Tärnan som år 2016 körde omkring 35 000-40 000 passagerare fram och tillbaka mellan Sandhamn och Stavsnäs. År 2016 var antal påstigande med Waxholmsbolagets båtar 51 008 personer. Antalet avstigande samma år var 48 429 personer. Med Waxholmsbolaget finns flera olika turlistor under ett år vilket försvårar planeringen för såväl boende som besökare. Boende efterfrågar därför en basturlista.

Privatägda taxibåtar brukar anlöpa Trouville brygga, som ligger på Sandhamns östra sida. Utöver Sandhamns brygga och Trouville brygga finns det endast privata bryggor och en gästhamn. Kungliga svenska segelsällskapet (KSSS) som har funnits på ön sedan 1800-talet driver gästhamnen. KSSS har cirka 24 000 gästnätter per år i sina hamnar.

Trängseln vid Trafikverkets kaj är ett stort problem på Sandhamn och det behövs ytterligare gästplatser för att kunna ta emot det växande antalet besökare. Även bristen på bryggplatser vid replipunkten för Sandhamnsborna i Stavsnäs upplevs vara ett problem. Det finns ett utökat behov av bryggplatser för tillfällig förtöjning för fastboende på öarna.

Bredband

I dagsläget finns endast fiber inom ett litet område på Sandhamn på ön. Området ligger en bit upp från hamnpromenaden och innefattar nya lägenheter. Det var i samband med att lägenheterna byggdes som fiber kom på plats i området. Seglarrestaurangen och polisen har även fiber för sina respektive verksamheter.

Telia har nyligen gått ut med ett erbjudande om bredband till öns fastighetsägare. Minst 40 procent av fastighetsägarna måste teckna sig för att Telia ska välja att bygga ut bredband på Sandhamn.

Det finns en bredbandsförening på ön som sedan lång tid tillbaka har arbetat för att bygga upp infrastrukturen för bredband, främst på Sandhamn men även på närliggande öar.

Postkontor

På Sandhamn finns ett postkontor som är öppet 30 min i taget tre dagar i veckan.

Godstransporter

Stockholms läns lansting har godsfärjor som går med Waxholmsbolaget. Under sommartid har boende och företagare på Sandhamn inget annat alternativ än Waxholmsbolagets godsfärjor då Värmdö kommun inte tillåter andra än Waxholmsbolaget att lasta i Stavsnäs på grund av att det är ont om plats. Under vintertid finns även möjlighet att frakta gods med passagerarbåtarna som Waxholmsbolaget kör.

Kostnaden för att frakta gods med färjorna är densamma och skattesubventionerad oavsett om du är sommargäst, bofast eller driver företag på ön. Företagarna på ön upplever skattesubventioneringen som ett problem i och med att de inte kan få fraktbidrag till följd av systemet. Det system som finns upplevs även vara dyrt för den som driver verksamhet som är beroende av ett godsflöde men billigt för privatpersoner som till exempel vill köra ut altan-virke.

Godsbåtarna kommer ofta samtidigt som passagerarbåtarna vilket skapar högt tryck i hamnen. Något som både medför en säkerhetsrisk och skapar förseningar för företagare som har svårt att hinna få sina varor på plats innan folkströmmarna börjar anlända till butikerna.

Lokala transporter

På Sandhamn finns ett grusvägnät och det går ta sig fram till fots på stora delar av ön. För att ta sig

Fram med fordon krävs dispens genom Sandhamns Samfällighetsförening, i folkmun kallad vägföreningen. Trouvillevägen som sträcker sig mellan hamnen och sommarstugeområdet Trouville är den största vägen på ön. Vägarna ägs av Hemmanet och är förrättade av Sandhamns Samfällighetsförening som sköter allt underhåll av vägarna.

En stor problematik med grusvägarna är allt damm som skapas nere vid hamnen där det blåser och är högt tryck med både mycket folk och transporter. Verksamheter i hamnen får in damm vilket förstör utrustning. Samfällighetsföreningen arbetar aktivt med frågan.

Ett vanligt sätt att färdas på Sandhamn har sedan lång tid tillbaka varit via flakmoppe. Flakmopparna är fortfarande många på ön och på senare år har elflakmoppe kommit att bli allt vanligare. Det finns även mycket cyklar på ön och ett flera cykeluthyrningar.

I dagsläget finns en taxibåt som är stationerad på Sandhamn. Taxibåten drivs av MH-Transport och genomför en del persontransporter. På Harö finns även Sandhamns båttaxi, som tidigare fanns på Sandhamn. Sandhamns båttaxi utför persontransporter med båt så länge det är öppet vatten. Under vintertid är Stavsnäs båttaxi som finns i Stavsnäs närmaste sjötaxibolag.