Framtid

Att Sandhamn, särskilt Sandhamn, lockar många turister under sommartid ställer krav på utvecklingen för att ön ska fortsätta leva och samtidigt hålla en standard som både boende och besökare uppskattar. För Sandhamns utveckling och bevarande behöver möjligheterna att ta emot besökande och hantera en ökad vattenförbrukning och en stor mängd avfall stärkas. De många besökarna ställer också krav på fler båtplatser och övernattningsmöjligheter. Under sommartid händer det att båtar tvingas vända till följd av för lite båtplatser samt att övernattningsmöjligheterna inte alltid räcker till.

Idag saknas lösningar för att hantera det ökade slitaget på ön som kommer med de många sommargästerna och turisterna. De många båtarna som besöker hamnen gör att vattenmiljön starkt försämrats samtidigt som det finns en stor problematik med nedskräpning och slitage på land. Markägarna själva har ansvar för att städa och svara för slitage på ön och önskar hjälp från kommunen för att klara av att bevara ön och samtidigt tillgängliggöra den för besökare.

Kommunen har som ambition att utveckla områdena kring Sandhamn i syfte att avlasta ön något när det gäller båtplatser och övernattningsmöjligheter. I kommunens översiktsplan ingår Telegrafholmen och Lökholmen i utvecklingen av Sandhamn. Telegrafholmen är planerat för gästhamn med vandrarhem och småstugor och Lökholmen är planerat för segel- och lägerverksamhet. Även Korsö anges som en plats som bör göras tillgängligt som utflyktsmål då försvarets hamn, mat- och övernattningsanläggningar på Korsö kan fungera som ”buffert” i speciella fall.

Det finns omständigheter som kan komma att försvåra framtida nybyggnation på Sandhamn. Dels tillåts inte nya vattenkopplingar ansluta till kommunens vattennät och det är heller inte tillåtet att borra egna brunnar inom vattenskyddsområdet. Dels har Försvarsmakten sedan en tid tillbaka blivit remissinstans för bygglovsansökningar vilket hittills har hindrat nybyggnation på flera platser. Att Försvarsmakten är remissinstans följer av att Korsö skjutfält är av riksintresse och ett område av betydelse för totalförsvaret och att ett stort område runt Korsö, däribland halva Sandhamn och Krokholmen, ingår i det som kallas influensområde för buller, säkerhet eller annan aspekt. Ett influensområde är ett område där exempelvis ny bostadsbebyggelse kan bedömmas påverkas av försvarets verksamhet. Till följd av riksintresset måste alla plan- och lovärenden inom området remitteras till Försvarsmakten.