Natur och vatten

Naturmiljön på Sandhamn skiljer sig från andra skärgårdsöar och hela ön omfattas av riksintresse för naturvård. De flesta skärgårdsöarna karakteriseras av klipphällar och Hällmarkstallskog. Sandhamn däremot, precis som namnet anger, består av sand. Hela ön har dokumenterat höga naturvärden på grund av den särpräglade sandmiljön och ön präglas av stora sandavlagringar. Den typen av geologiska bildningar är ovanlig och Sandhamn är den i särklass största av dem i Stockholms skärgård.

Sanddynslandskapet är småkuperat och hedartad tallskog präglar naturen på större delen av Sandhamn. Den skogliga kontinuiteten är lång med träd på 200-300 år. Tallhedsvegetationen är lågvuxen och mycket känslig för slitage, exempelvis för att många människor vistas på samma plats.

Här finns mycket goda ekologiska förutsättningar för biologisk mångfald. Området hyser en stor mängd värdefulla och sällsynta arter, framförallt sällsynta och hotade svampar, till exempel raggtaggsvamp som är starkt hotad. Även ovanliga växter återfinns på ön. Några få exemplar av rylen med sina små blommor på en liten stängel finns i området. En annan växt som det däremot finns många fler av är mjölon. I den täta tallskogen återfinns även orkidén knärot med lite tur. Knäroten visar att det här är en gammal skog och skvallrar om att det kan finnas många andra spännande växter, den kallas därför indikatorart.

Sandhamn har aldrig odlats upp till följd av sandmarken, med sin svårighet att hålla kvar vatten och näring och naturtypen är mycket sällsynt i länet och i Sverige. Den är också särskilt utpekad som skyddsvärd i Europa. Väster om ön finns också ett skyddsvärt grundområde.

Naturreservat

På Sandhamn finns inget naturreservat men delar av kringliggande öarna och delar av vattnet kring Sandhamn innefattas av naturreservat. Syftet med dessa områden är att bibehålla områdets värdefulla växt- och djurvärld i en särpräglad skärgårdsnatur och skärgårdslandskap samt att säkra allmänhetens friluftsliv. Inom områdena finns speciell natur som gammal naturskog, myrmarker, dalgångar, gamla betesmarker, örtflora, holmar- och skär, rikt fågelliv, bad- och friluftsmöjligheter samt fina naturhamnar och sandstränder.

Riksintresse kulturmiljövård och friluftsliv

Hela Sandhamn är dels riksintresse för naturvård, som nämnts ovan, dels riksintresse för kulturmiljövård och riksintresse för friluftsliv.

Sandhamn är utpekat som riksintresse för frisluftslivet till följd av öns värden av natur- och kulturkvaliteter som kan vara attraktiva för besökare från hela landet eller utlandet. Tillgängligheten för allmänheten står i fokus liksom förutsättningar för naturupplevelser och friluftsverksamhet.

Sandhamn är riksintresse för kulturmiljövården med motiveringen att ön har speciella bebyggelsemönster med tätt sammanbyggd och oregelbunden bebyggelse i de äldre delarna vid hamnen, vilket speglar det ursprungliga skärgårdssamhällets ekonomiska grund och levnadsförhållanden – bland annat tullhuset från 1752, värdshus och enkla stugor för lotsar, fiskarbefolkning och skeppare. Senare sommarnöjesmiljöns på- och tillbyggnader, verandor och snickarglädje, hotell och pensionat, stora sommarvillor och områden med sportstugor. Kungliga segelsällskapets klubbhus från 1896 och 1940-talets sportstugeområde i Trouville. Fyr och fyrvaktarboställe från 1700-talet på Grönskär och fyren Korsö torn.

Fornlämningar och lämningar

På Sandhamn finns flera kulturhistoriska lämningar. Lämningarna är inventerade av Riksantikvarieämbetet och i vissa fall av Statens maritima museer. Lämningarna återfinns främst i hamnområdet och utgörs till stor del av kulturhistoriska fartygs- och båtlämningar. I vattnen kring Sandhamn finns även flera registrerade marina lämningar, vilket är ett tecken på öns betydelse för sjöfarten sedan en lång tid tillbaka.

Vatten, avlopp och avfall

Sandhamn är den enda ön i Värmdö skärgård som har kommunalt vatten och avlopp. Vattenbristen är dock ett mycket stort problem. Det finns en vattendom från miljödomstolen och 500 kubik per dygn får tas ut. Sommarmånaderna ligger dock Sandhamn strax under gränsen på grund av de många sommargästerna vilket medfört att kommunen skapat regler för att begränsa vattenanvändningen, till exempel är det inte tillåtet att bevattna med slang eller tvätta båtar.

Nya vattenkopplingar tillåts inte ansluta till kommunens vattennät och det är inte tillåtet att borra egna brunnar inom vattenskyddsområdet, vilket medfört begränsad nybyggnation. Endast avsaltningsanläggningar är tillåtna.

Sopsortering saknas på ön. Möjlighet finns endast att skilja ut glas och batterier nere vid hamnen. Värmdö kommun har en grovsopfärja som trafikerar skärgården sommartid. Grovsopfärjan besöker öar som inte har permanent återvinningscentral och har en tidtabell som omfattar mitten av juni till mitten av augusti.

Tidigare har det funnits möjlighet att skicka returpapper med Waxholmsbåtarna utan kostnad. Nu tas en avgift ut för detta vilket medför att returpappret slängs tillsammans med vanliga sopor. Företagarna på ön har tagit upp att avsaknad av sorteringsmöjligheter är ett stort problem för deras verksamheter och att systemet hindrar dem från att till exempel bli miljöcertifierade. För Sandhamns bevarande behöver möjligheterna att hantera avfall stärkas. Särskilt under sommartid då avfallet på ön ökar markant i och med de många besökarna.

Strandskydd

Sandhamn omfattas både av generellt och utvidgat strandskydd. Utvidgat strandskydd gäller på nästan hela västra sidan och en mindre del på östra sidan. Övriga delar av ön omfattas av generellt strandskydd. Det generella strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd och det utvidgade omfattar land- och vattenområdet intill 300 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd.

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och långsiktigt bevara goda livsmiljöer för växt- och djurlivet på land och i vatten. Allmänhetens tillgång till stränderna är av stor betydelse för friluftsliv och rekreation. Övergången mellan land och vatten är också betydelsefull för en rad olika livsmiljöer som många arter är beroende av. Vissa bottnar kan exempelvis vara värdefulla miljöer som lek- och uppväxtområden för fiskar och andra organismer.

Enligt kommunens översiktsplan föreslås strandskyddet utvidgas längs ett strandavsnitt i nordöst. De aktuella strandområdena ligger i sin helhet inom en kommunalt utpekad lokal grön värdekärna, och delvis inom ett vattenskydds­område. Områdena genomkorsas av flera stigar och delar av dem ingår i ett ekologiskt särskilt känsligt område, enligt kommunens översiktsplan.

Marinbiologi

Skärgården runt Sandhamn har höga naturvärden med varierande undervattensmiljö och flera grunda och skyddade vikar. Ön har grunda, vågexponerade sandbottnar som är känsliga för erosion. Exponerade sandbottnar är ovanliga i Stockholms skärgård och de arter som trivs där är beroende av att denna miljö finns kvar, arter så som skrubbskädda och piggvar.

Värmdö kommun har pekat ut östra sidan av Sandhamn som skyddsvärd med dess öppna kust med stora sandbottnar och med bestånd av kransalger och ålgräs. Den grunda och relativt skyddade vik som finns mellan Kroksö och Björkö är troligtvis viktig för fiskreproduktionen av kallvattenarter och sundet mellan Kroksö och Lökholmen är skyddad och grund och viktigt för fiskereproduktion för abborre och gädda.

Värmdö kommun har också pekat ut Korsöfladen som skyddsvärd då det är en skyddad öppnare flad som har höga värden för kustfågel och fin undervattensmiljö. Korsöfladen är ett viktigt uppväxtområde för abborre och gös. Hela Korsös södra strandområde och mellan Korsö, Alskäret och Stångskär är ett lekområde för Piggvar och Skrubbskädda. De grunda områden som finns vid kobbar och skär är viktiga uppväxtområden för fisk.

Kartan över naturvärden under ytan visar en sammanslagning av förutsättningar för höga värden av undervattensvegetation där tio poäng motsvarar de högsta värdena inom projektet Marin Modellering i Södermanland och Stockholm (AquaBiota Report 2013:10).

I grundområden finns de bästa förutsättningarna för undervattensvegetation där det ringa djupet möjliggör att solljuset tränger ner till botten. Skyddade vikar ger en speciell vegetation som är känslig för vågsvall och störningar så som muddring och bryggor. I mer vågexponerade områden med hårdbotten kan det finnas blåstång som också är av värde för andra växter och djur. Även blåstången är känslig för störning.

Data som presenteras i kartorna över uppväxt- och lekområden för fisk är tagen från BALANCE-modellen. Utfallet från modellen visar att Stockholms skärgård har mycket goda grundläggande förutsättningar för rekrytering av abborre och gädda.

I BALANCE (Baltic sea management – Nature Conservation and sustainable development of the Ecosystem through spatial planning) har organisationer, myndigheter, forskare med flera samverkat i syfte att ta fram verktyg för ett långsiktigt hållbart nyttjande och förvaltning av fiskbestånd i Östersjön, Kattegatt och Skagerack.

Variablerna som lagts in i modellen för att hitta lek- och uppväxtområden är djup, siktdjup och vågexponering. Modellens syfte är att visa fiskars rekrytering baserat på miljökrav för att se var i skärgården lek- och uppväxtområden kan finnas.