Natur och vatten

Naturmiljön på Svartsö är varierad och består av barrskogsdominerad blandskog, gräsmarker i ett senare sucessionsstadie/igenväxningsstadium, beteshagar, lövkärrmiljöer samt triviallövskogar. Svartsös natur präglas av jordbruket och en låg exploateringsgrad. Växt- och djurlivet på ön är mycket rikt, sjöfågel och ett antal rovfågelarter finns på ön. Även bäver har observerats. Granskogarna har delvis en mycket rik undervegetation och de betade markerna visar upp en mycket rik betesgynnad flora, bland annat ett flertal orkidéarter.

Naturreservat

På Svartsö finns inget naturreservat men flera öar och delar av vattnet kring Svartsö innefattas av naturreservat. Naturreservat i närheten är Hälsingholmarna, Kålgårdsön, Finnhamn, Hjälmö-Lådna och Äpplarö. Syftet med dessa områden är att bibehålla områdets värdefulla växt- och djurvärld i en särpräglad skärgårdsnatur och skärgårdslandskap samt att säkra allmänhetens friluftsliv. Inom områdena finns speciell natur som gammal naturskog, myrmarker, dalgångar, gamla betesmarker, örtflora, holmar- och skär, rikt fågelliv, bad- och friluftsmöjligheter samt fina naturhamnar och sandstränder.

Karta över naturreservat och riksintresse naturvård på Svartsö och i närområdet. FÖRSTORA BILD
Karta över riksintresse friluftsliv på Svartsö och i närområdet. FÖRSTORA BILD

Riksintressen

Med hänsyn till kust- och skärgårdsområdets samlade natur- och kulturvärden omfattas Svartsö tillsammans med kringliggande öar av riksintresse enligt 4 kap. 1-2 och 4 §§ MB. Bestämmelserna syftar till att värna det värdefulla kust- och skärgårds­landskapet med sina unika natur- och kulturvärden. Det har särskilt stora värden för friluftsliv och turism. Svartsö omfattas dels ett område av riksintresse för friluftslivet och dels ett område av riksintresse för naturvården, enligt 3 kap. 6 § MB (Stockholms skärgård, mellersta delen).

Områden utpekade som riksintresse för friluftsliv har stora värden på grund av natur- och kulturkvaliteter som kan vara attraktiva för besökare från hela landet eller utlandet. Tillgängligheten för allmänheten står i fokus, liksom förutsättningar för naturupplevelser och friluftsverksamhet.

Svartsö motiveras som riksintresse för friluftsliv med att området ger en god tillgänglighet till rekreation och friluftsliv. Landskapet är mosaikartat och omväxlingen gör ön attraktiv för strövande, men här finns också goda möjligheter att finna ostörda badklippor eller lugna ankarvikar. I riksintresseområdet finns flera bryggor för kollektiv båttrafik vilket gör att även de utan egen båt ges möjlighet att uppleva skärgården.

Svartsö motiveras även som riksintresse för naturvård med att området är ett av få i Stockholms skärgård med flera levande skärgårdsjordbruk och naturtyper som till stora delar försvunnit i övriga skärgården. Det omväxlande landskapet rymmer ett stort antal naturtyper. Särskilt värdefulla är bland annat stränder, våtmarker, ädellövslundar och äldre barrskogsbestånd. Även det rika växt- och djurlivet motiverar riksintresset.

Fornlämningar och kulturmiljövård

På Svartsö saknas fornlämningar men det finns flera kulturhistoriska lämningar på ön. Lämningarna är inventerade av Riksantikvarieämbetet och i vissa fall av Statens maritima museer. Lämningarna utgörs främst av husgrunder från historisk tid och lämningar från historisk tradition. I vissa fall rör det sig om begravningsplats och eftergrävda skatter från rysshärjningen.

Hela Svartsö ingår också i ett större område av riksintresse för kulturmiljövård. På ön skyddas framförallt de kulturhistoriska värdena med riksintresse med motiveringen att Svartsö ingår i en skärgårdsmiljö som visar den mångsidiga ekonomi som uppstått som en följd av mellanskärgårdens speciella topografiska förutsättningar, samt de bosättningsmönster och levnadsförhållanden detta skapat alltsedan medeltiden (Bruksmiljö, Sommarnöjesmiljö, Fritidshusområde).

Svartsö beskrivs vidare som en del i skärgårdsbyar med karaktäristiskt läge vid hamnplatser som har en speciell natur med det småbrutna odlingslandskapet, avsöndrade gårdar, torp samt ängs- och betesholmar som uttryck för huvudnäringen jordbruket. Bebyggelse och anläggningar som hör samman med fiske, sjöfart och andra binäringar, missionshuset från slutet av 1800-talet (numera Hembygdsgården) samt sommarvillor och fritidshus som började uppföras vid tiden kring sekelskiftet 1900 nämns också i motiveringen.

Vatten, avlopp och avfall

På Svartsö finns många enskilda brunnar som försörjer ön med dricksvatten. Det råder ingen tillståndsplikt för att borra egna brunnar. Likt flera andra delar i Värmdö saknas kommunalt avlopp. Ön har i stället enskilda reningsverk vilka det råder tillståndsplikt för, tillstånd krävs för att inrätta en avloppsanläggning, ansluta en vattentoalett till en befintlig anläggning och för att ändra på en anläggning som redan finns.

Det finns en återvinningscentral, som ligger omkring 1200 meter från Alsviks byrgga. Återvinningscentralen har öppet lördagar klockan 11-13 under vecka 18-42 och första helgfria lördagen varje månad klockan 11-13 under övriga delen av året. 

Strandskydd

Vid hav, sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd. Skyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och långsiktigt bevara goda livsmiljöer för växt- och djurlivet på land och i vatten.

Allmänhetens tillgång till stränderna är av stor betydelse för friluftsliv och rekreation. Övergången mellan land och vatten är också betydelsefull för en rad olika livsmiljöer som många arter är beroende av. Vissa bottnar kan exempelvis vara värdefulla miljöer som lek- och uppväxtområden för fiskar och andra organismer.

Marinbiologi

Intill Svartsö finns det många fina grundområden med höga värden av undervattensvegetation. Vegetationen bildar uppväxtmiljöer för fiskar och andra vattenlevande djur och möjliggör till exempel att abborren kan sätta fast sina ägg på blad.

Kartan över naturvärden under ytan visar en sammanslagning av förutsättningar för höga värden av undervattensvegetation där tio poäng motsvarar de högsta värdena inom projektet Marin Modellering i Södermanland och Stockholm (AquaBiota Report 2013:10).

I grundområden finns de bästa förutsättningarna för undervattensvegetation där det ringa djupet möjliggör att solljuset tränger ner till botten. Skyddade vikar ger en speciell vegetation som är känslig för vågsvall och störningar så som muddring och bryggor. I mer vågexponerade områden med hårdbotten kan det finnas blåstång som också är av värde för andra växter och djur. Även blåstången är känslig för störning.

Kartan över naturvärden under ytan på Svartsö och i närområdet. FÖRSTORA BILD

Data som presenteras i kartorna över uppväxt- och lekområden för fisk är tagen från BALANCE-modellen. Utfallet från modellen visar att Stockholms skärgård har mycket goda grundläggande förutsättningar för rekrytering av abborre och gädda.

I BALANCE (Baltic sea management – Nature Conservation and sustainable development of the Ecosystem through spatial planning) har organisationer, myndigheter, forskare med flera samverkat i syfte att ta fram verktyg för ett långsiktigt hållbart nyttjande och förvaltning av fiskbestånd i Östersjön, Kattegatt och Skagerack.

Variablerna som lagts in i modellen för att hitta lek- och uppväxtområden är djup, skitdjup och vågexponering. Modellens syfte är att visa fiskars rekrytering baserat på miljökrav för att se var i skärgården lek- och uppväxtområden kan finnas. 

Uppväxtområden för Gädda och Gös enligt BALANCE på Svartsö och i närområdet. FÖRSTORA BILD
Lek- och uppväxtområden för Abborre enligt BALANCE på Svartsö och i närområdet. FÖRSTORA BILD