Natur och vatten

Längs med Utö finns det kilar och ränder av kalk vilket bedöms som värdefullt för växter och djurliv. En del växter behöver kalkrika jordar, växterna bidrar i sin tur att vissa insekter och fjärilar trivs på Utö. Längs de kalkrika stråken syns bland annat växter och djur som getnäppling, fetknopp samt apollofjärilen. 

Militärens påverkan på den obebyggda naturen inom skjutfältet liknar den traditionella metoden för att sköta slåtterängar. I och med att de kör, bränner och skjuter i naturen har det medfört höga naturvärden med orkidéer och fjärliar, vilka trivs i slåtterängsmiljöer. Militärens påverkan ses som en förutsättning för att bevara den speciella naturen. Inom området finns även några av skärgårdens finaste naturstränder, bland annat Stora sand.

Våtmarken Fladen, på Utös östra sida nedanför Edesnäs Gård, tar hand om näringsläckage samt erbjuder gädda och abborre ett reproduktionsområde. Den ger även fåglar en lokal för matintag och övernattning.

Naturreservat och Natura 2000

Hela norra Utö med omgivande vatten och öar är skyddat enligt föreskrifter om naturreservat. Reservatet bildades 1974 och förvaltare är Skärgårdsstiftelsen. Syftet med reservatet är att bevara områdets egenart med de speciella natur- och kulturvärden samt tillvarata de möjligheter som erbjuds för friluftsliv och rekreation. Strandskydd inom naturreservat prövar Länsstyrelsen, i annat fall görs det via kommunen.

Inom reservatet ryms rester från gruvbrytning, intressant kulturmiljö med många gamla byggnader så som Utö kvarn och Lurgatan. På norra delen finns en värdefull flora, ett rikt fågelliv samt örtrika delar, i övrigt domineras ön av barrskog. Länsstyrelsen prövar en ansökan enligt föreskrifter om naturreservat.  

Samma område på norra Utö är skyddat enligt EUs föreskrifter om Natura2000 vilka skiljer sig från naturreservat. Områden som ligger utanför Natura2000 får inte förändras om det kan ha en direkt påverkan på det området som innefattas av Natura2000. Oftast prövar Länsstyrelsen en ansökan enligt föreskrifter för naturreservat om sådana finns. Om en åtgärd kan komma att ”på ett betydande sätt påverka miljön” i ett N2000-område ska en ansökan om tillstånd enligt N2000-reglerna skickas till Länsstyrelsen. En ansökan ska alltid innehålla en MKB (miljökonsekvensbeskrivning), se 7 kap 28 a § miljöbalken. Länsstyrelsen får bara bevilja tillstånd om åtgärden ensam eller tillsammans med andra verksamheter inte kan skada naturmiljön i N2000-området, se 7 kap 28 b § miljöbalken. Om en åtgärd bedöms kunna orsaka betydande skada på naturmiljön i ett N2000-område måste tillstånd lämnas av regeringen vilket dock inte kommer vara aktuellt på Utö vid mindre ingrepp.  

Strandskydd

Stora delar av Utö omfattas av utvidgat strandskydd. Övriga delar omfattas av det generellt strandskydd eller så är de detaljplanelagda. Det generella strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd och det utvidgade omfattar land- och vattenområdet intill 300 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd.

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och långsiktigt bevara goda livsmiljöer för växt- och djurlivet på land och i vatten. Allmänhetens tillgång till stränderna är av stor betydelse för friluftsliv och rekreation. Övergången mellan land och vatten är också betydelsefull för en rad olika livsmiljöer som många arter är beroende av. Vissa bottnar kan exempelvis vara värdefulla miljöer som lek- och uppväxtområden för fiskar och andra organismer.

Riksintressen

På södra Utö ligger Utö skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret. Det område som påverkas av buller och säkerhet kallas influensområde och sträcker sig upp till norra Utö och medger inga större utbyggnadsmöjligheter. Möjligheten till ny bebyggelse finns därmed främst norr om Gruvbyn på norra Utö.

Delar av Östersjön i närheten av Muskö, öster om Ornö, söder om Utö och omkring Nåttarö berörs av riksintressen för yrkesfisket (se MB 3 kap. 5 §). Kommunens planering tar hänsyn till dessa fiskevatten så att de inte påverkas på ett betydande sätt.

Totalförsvaret (se MB 3 kap. 9 §). Försvaret har stora områden runt Utö med möjlighet till bland annat skjutövningar. Mellsten skjutfält vid Nåttarö samt Stabbo skjutfält mellan Ornö och Utö är även två mindre områden utsedda till riksintresse för totalförsvaret.

Fornlämningar och lämningar

Fasta fornlämningar har ett generellt skydd av Kulturmiljölagen (1988:950) vilket gör att nyupptäckta lämningar skyddas automatiskt utan myndighetsbeslut. Det är förbjudet att rubba, ta bort, gräva, tacka över eller på annat sätt skada en fornlämning utan tillstånd från Länsstyrelsen. Att ansöka är kostnadsfritt med behövs en arkerologisk utgrävning bekostas det av exploatören.

Delar av gruvområdet har pekats ut som fasta fornlämningar vilket betyder att de innefattas av ett juridiskt skydd för ingrepp. På Utö finns även andra lämningar så som gravar, platser för tradition, stenugnar, torp och tomter.  

Vatten, avlopp och avfall

Vattnet på Utö kommer till allra största delen från enskilda borrade brunnar, både för permanent- och fritidsboende. Bland de fastboende finns relativt många som är anslutna till Skärgårdsstiftelsens vattenverk, färre bland de som har fritidshus.

I skärgården är den övervägande delen av avloppen enskilda och många av dem undermåliga, vilket även gällt på Utö. Haninge kommun har dock ställt krav vilket medfört att de flesta avloppen åtgärdats.

I Haninge kommuns Kustplan (2002) går att läsa att Haninge kommun alltid har haft en mycket restriktiv hållning till tillstånd för wc-installation i skärgården av flera skäl, dels den i många fall begränsade vattentillgången och dels på grund av slamtömningssvårigheter. Trots dylika lokala lösningar är slamhanteringen i skärgården kostsam. Försök har gjorts under några år med lokal slamspridning på jordbruksmark på Utö. Generellt bör avsättningen av slam till det lokala jordbruket säkerställas, t.ex. vid tillkommande av nya avloppsreningsverk i skärgården. För Utös del förs i dagsläget slammet från enskilda avloppsanläggningar iland till Henriksdal.

På Utö finns möjlighet till sopsortering hemma i två tunnor; brännbart och icke-brännbart. Sorteringsplats för kartong, papper, färgat och ofärgat glas samt returflaskor finns i Gruvbyn.