OM Ö FÖR Ö

Vad är Ö för Ö?

Huvudinriktningar i Länsstyrelsens arbete med skärgården är dels att medverka till att göra det lättare att bo och verka i skärgården, bibehålla och utveckla lokal service samt bredda näringslivet. Dels att skydda och förbättra havsmiljön, vårda och utveckla natur- och kulturvärden, och genom dessa ambitioner erbjuda rika möjligheter till upplevelser och friluftsliv.

Länsstyrelsen ska verka för detta genom effektiv samverkan med andra parter, lokal delaktighet, samt genom att nyttja bredden i sin verksamhet. För att åstadkomma det ovan nämnda har vi utvecklat Ö för Ö där vi inventerar en ö i taget från ett holistiskt perspektiv.

Målet med Ö för Ö är att:

 • Samla berörda aktörer för att samordna och koordinera resurser
 • Skapa samarbete inom lokal service, utvecklingsfrågor och insatser för och på ön
 • Arbeta nedifrån och uppåt, vilket innebär att alltid ha en lokal förankring  

Vi jobbar med en metod där vi ringar in det som händer på ön/öarna och samlar alla parter som är inblandade. Istället för att arbeta mot visioner och strategier fokuserar vi på handling och fungerar som en katalysator för förändring som stödjer kvalitet. Ö för Ö fungerar som ett verktyg och stöd för alla inom skärgårdsutveckling som vill driva förändring. Inom arbetet dokumenterar och kvalitetssäkrar vi projekt, matchar idéer mot partners och bidragsgivare för att skapa lyckade förändringar kopplade till regionens utmaningar och strategier. 

Processens olika steg

Processen för en ös medverkan i Ö för Ö och de olika aktiviteterna beskrivs närmare nedan.

Steg 1: Inventering
Varje ö inventeras i syfte att deltagarna ska ha relevant information att utgå ifrån på workshopen när olika förslag på förändring och projekt ska utarbetas.

Steg 2: Ö-träff
En gemensam workshop genomförs där så många som möjligt av de myndigheter, organisationer och individer som är drivande för utveckling på den aktuella ön bjuds in. Under workshopen diskuteras inventeringen och projektplaner utarbetas, inom vilka olika parter är aktiva utifrån sina respektive intressen och funktioner.

Steg 3: Uppföljning
Workshopen dokumenteras och följs upp. En utvärdering skickas ut tillsammans med enkel dokumentation av vad som hänt och information om vinnande projektidéer. Material om ö-träffen uppdateras på Ö för Ö:s webbplats.

Steg 4: Förvaltning
Länsstyrelsen arbetar löpande med att förvalta Ö för Ö. I arbetet ingår löpande kommunikation med projektledarna i syfte att hjälpa till att föra arbetet vidare, från projektidé till genomfört projekt, nya aktiviteter vid behov och uppdatering av webbplatsen. Webbplatsen fungerar som samarbetsplattform inom Ö för Ö och uppdateras fortlöpande.

Steg 1: Inventering

Inventeringen är en kartläggning som ger förutsättning för att driva förändringar tillsammans med rätt parter, baserat på det som tidigare gjorts och med relevant kunskap om öns förutsättningar. Inventeringen koordineras och dokumenteras av Länsstyrelsen baserat på information från flera inblandade parter.

Inventeringen ska samla kunskap kring:

  • Baskunskap om ön/öarna (karaktär, historia, lokal verksamhet och näringsliv mm)
  • Pågående förändringsarbeten
  • Redan identifierade behov/föreslag på förändring
  • Parter med ansvar och intressen på ön
  • Lokal kompetens
  • Lokala utmaningar, sådant som tidigare har hindrat förändring

Inventeringen skickas ut till alla deltagare innan ö-träffen i syfte att deltagarna ska ha relevant information att utgå ifrån när olika förändringsförslag och projekt ska utarbetas. Inventeringen diskuteras och uppdateras vid behov under och efter ö-träffen för att sedan läggas upp under den aktuella ön på Ö för Ös webbplats, i syfte att tillgängliggöra fakta om Stockholms skärgård och de olika förutsättningarna på öarna. Inventeringen uppdateras därefter löpande av Länsstyrelsen i samspel med aktörer på de olika öarna.

Steg 2: Ö-träff

Varje ö-träff inkluderar två dagar med tuffa workshoppass och gemensamma måltider. Workshoppasen är intensiva med fokus på att utarbeta förändringsförslag medan de gemensamma måltiderna ger deltagarna möjlighet att interagera och knyta kontakter.

Ibland anordnas även ett studiebesök hos någon verksamhet på ön i syfte att till exempel visa upp det lokala näringslivet, öns historia eller annat som kan vara av specifik relevans att ta del av på den aktuella ön.

Workshopen
Modellen för workshopen utgår från en vardagsnära iterativ process som de flesta har lätt att relatera till, nämligen att laga mat.

Deltagarna arbetar tillsammans fram en smak från den aktuella ön/öarna genom att arbeta i följande steg:

 1. Vad finns i skafferiet? – Förutsättningar som svarar på vad ön/öarna har som är möjligt att arbeta med och förbättra arbetas fram. Samtalet utgår från den inventering som skickats ut inför mötet, vilken även kompletteras vid behov.
 2. Vad vill vi laga? – Förslag på förändringar, både tidigare existerande och nya idéer på insatser som kan förbättra livet på ön/öarna (möjliga maträtter) arbetas fram.
 3. Hur ska vi laga det? – Vidare arbete sker utifrån förslagen. Förslagen preciseras ytterligare individuellt eller i grupp och utarbetas till färdiga projektförslag. Projektförslagen beskrivs kort med projektnamn, innehåll, tillvägagångssätt, tidsram, vilka som borde vara med i projektet samt vem/vilka som är projektägare utifrån Ö för Ös projektmall (se figur nedan).
 4. Presentation – Alla projektförslag presenteras i syfte att skapa intresse om en gemensam förändring och locka intressenter att rösta på det egna projektet.
 5. Prioritering – Projekten prioriteras utifrån vad som anses vara viktigt och möjligt. Personliga preferenser får styra genom att alla deltagare får fem röster av varje sort att fördela. Röstningen svarar på frågorna vad som är viktigast och vad som bedöms vara möjligt att klara av att genomdriva.
 6. Vinnande projektidéer koras – En genomgång av projekten sker och de projekt som fått flest röster, både när det gäller viktigt och möjligt, redovisas och projektplanerna kompletteras vid behov.

Steg 3: Uppföljning

En utvärdering skickas ut till alla deltagare i syfte att processen ständigt ska utvecklas. Tillsammans med utvärderingen får deltagarna även ta del av dokumentation från dagarna. Dokumentationen innehåller en sammanfattning av dagarna samt presentation av de vinnande projektidéerna. Även en deltagarlista och information om finansieringsmöjligheter medföljer. Projektledarna inom respektive projekt ombeds att komplettera sin projektmall vid behov.

När alla projektmallar är fullständigt ifyllda sker en genomgång av dem för att säkerställa kvaliteten, vissa kontrollfrågor kan behöva ställas till projektägaren. De projekt som uppfyller samtliga kriterier (se nedan) får efter avstämning varsin projektsymbol utsatt på ö-kartan samt en egen flik där informationen om projektet presenteras närmare på Ö för Ös webbplats. För projektägarna är det värdefullt att vara med på webbplatsen då det ger gratis publicitet som stora myndigheter står bakom och visar att projektet är seriöst och lokalt förankrat, vilket mycket väl kan tänkas påverka potentiella finansiärer att investera i projektet.

Kriterier för projekt inom Ö för Ö

 • Utan tydligt ansvar händer inget – ett projekt ska ha en tydlig ägare som är motiverad att driva arbetet framåt tillsammans med de andra.
 • En stor beståndsdel av en ö är de engagemang hos de som väljer att bo, vara, verka och leva på ön – alla projekt måste ha en lokal förankring.
 • Det är lätt att bygga ett monument men den riktiga utmaningen är att förvalta det – alla projekt måste ha en tydlig mottagare vid projektslut som är redo att förvalta, uppehålla eller försäkra en förändring som har genomförts.
 • All förändring är inte bra förändring – alla projekt ska ha analyserats i förhållande till dess konsekvens på vatten, miljö och omgivande människor. Inget projekt får göra mer skada än nytta på kort eller lång sikt.
 • Varje litet steg kommer i slutändan bli en lång vandring, bäst att försäkra sig om riktning redan i det lilla– alla projektmål skall leverera i förhållande till existerande övergripande strategier eller mål och dess nytta ska alltid tillfalla många.
 • Det är genom handling och inte tal som den verkliga förändringen görs – alla projekt ska vara realistiska och genomförbara.
 • Det får inte kosta mer än det smakar – nyttan måste vara större än insatsen.

Steg 4: Förvaltning

Mellan ö-träffarna arbetar Länsstyrelsen med fortlöpande kommunikation för att förvalta Ö för Ö på bästa vis. Målet med kommunikationen är både att inhämta och sprida information. Kommunikation sker dels via löpande avstämning på telefon och mail med respektive projektledare dels via Ö för Ös webbplats, som fungerar som samarbetsplattform för projektet.  

Avstämning med projektledare

Länsstyrelsens medarbetare stämmer av läget löpande med respektive projektledare, i syfte att höra om processen, vägleda och eventuellt identifiera behov av ytterligare aktiviteter. Efter respektive kontakttillfälle uppdateras förändringsprojekten utifrån information om eventuella förändringar i upplägg, pågående progress och eventuellt avslut. Ett projekt som inte drivs framåt tas bort från webbplatsen eller noteras som passivt i fall då projektägaren har för avsikt att driva projektet längre fram. Avslutade projekt noteras som avslutade.
Nya projekt kan adderas till listan, följande gäller:

 1. Initiativtagaren eller någon berörd part kontakter Ö för Ö.
 2. Projektet dokumenteras i Ö-mallarna. Det görs gärna i samarbete med medarbetare på Länsstyrelsen.
 3. Projektet godkänns i förhållande till de grundläggande kriterierna och får som avslut sin egen symbol och projektsida på Ö för Ö:s webbplats för sitt tilltag.
Webbplats

På Ö för Ö:s samarbetsplattform (webbplats) finns en separat karta för varje ö som visar öns karakteristiska drag, bryggor och annan information. Syftet är att ön på ett tydligt sätt ska vara igenkänningsbar för de som bor och verkar på ön. Varje projekt på respektive ö som uppfyller kriterier för att säkerställa kvalitet i projektet har en egen visningssida på webbplatsen. Till varje projekt finns en symbol och projektbeskrivning. Till varje ö-sida finns det även information kopplad som beskriver ön som helhet, det är samma information som används innan ö-träffen som inventering. På samarbetsplattformen finns också annan relevant information, till exempel information om olika samarbetsparter och finansieringsmöjligheter.

Övrig kommunikation och aktiviteter

I den fortlöpande kommunikationen är syftet dels att sprida information och förmedla kontakter, dels att få information om behov av eventuella ytterligare åtgärder, nya projekt mm. Kommunikationen kan i sin tur bidra till ytterligare aktiviteter, vilka skiljer sig utifrån aktuella behov.

Exempel på fortlöpande aktiviteter

 • Inventeringarna över de olika öarna uppdateras fortlöpande, när ny information finns tillgänglig.
 • Information om de olika projekten och hur långt projekten har kommit uppdateras fortlöpande, när nya aktiviteter har skett.
 • Workshops genomförs vid behov i Länsstyrelsens lokaler i syfte att föra arbetet med de olika projekten vidare, från projektidé till genomfört projekt. Workshops anordnas utifrån behov som identifieras via löpande avstämning. Workshops kan t.ex. anordnas i syfte att projektgrupperna ska utveckla sina projektidéer utifrån projektplanerna eller i syfte att projektgrupperna ska skriva ansökningar om finansiering för sitt projekt.
 • På öar där det finns stort behov av att hjälpa till för att driva på arbetet med de olika projekten eller på öar där det finns stor behov av att fånga upp nya projekt inom Ö för Ö kan en andra ö-träff anordnas.