Aktörskartläggning för paketservice i skärgården - UTÖ

Projektidé

Projektidén är att kartlägga vart boende och företagare på de olika öarna får sina paket levererade med de paketdistributörer som är verksamma i länet. Att synliggöra hur det faktiskt ser ut skapar en ökad förutsägbarhet för boende och verkande kring vart paketleveranserna hamnar. Kartläggningen är också ett underlag för att visa distributörer och andra aktörer på vart problemen finns och hitta lösningar för att åtgärda dessa.

Projektet är genomfört 

En kartläggning har genomförts av Länsstyrelsen och dialog har förts med Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting), Waxholmsbolaget, PostNord, Bring, DHL, DB Schenker och Skärgårdens intresseföreningars kontaktorganisation (SIKO) om gemensamma pakettransporter, för ökad service till boende i Stockholms skärgård. Dialogen har lett fram till en försöksverksamhet med utlämning av paket till privatpersoner direkt i butik på öarna Utö, Möja och Runmarö. Lösningen bygger på ett erbjudande från Waxholmsbolaget till paketdistributörerna om gemensam distribution från en samlad plats tillsammans med Waxholmsbolagets transporter för dagligvaror. En utvärdering av lösningen kommer att göras efter försöksverksamheten. Om försöksverksamheten visar på goda resultat hoppas projektgruppen på att kunna finna liknande lokala lösningar på andra öar.

Status Genomförd Start:feb-17 Slut:mar-19 SKRIV UT
Syfte och mål

Att kartlägga paketservicen i skärgården för att synliggöra hur det ser ut för boende och företagare på de olika öarna. Underlaget kan sedan användas i dialog med aktörer i syfte att skapa nya lösningar.

Delmål
Att kartlägga paketservicen i skärgården.
Att föra dialog med aktörerna i syfte att skapa lösningar.

Initiativtagare
Tomas Norberg
Inblandade myndigheter och organisationer
Länsstyrelsen
SIKO 
Finansiering
Klar (100%)
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader