Återskapa betesmark - ORNÖ

Stängsla in och låta boskap beta fritt på ängar som tidigare varit igenväxta och obrukbara. Genomförande av projektet kommer att skapa förutsättning för lokal sysselsättning och småskalig livsmedelsproduktion. 

Återskapa bete i tidigare brukad mark. Fler bisamhällen och bidra till biologisk mångfald samt vackrare omgivning. 

Projektgruppen har lokaliserat 3 möjliga platser för återskapandet av betesmark och börjat titta på möjliga lösningar. Gruppen ser även över möjliga finansieringsmöjligheter och samarbetspartners.

Status Aktiv Start:feb-17 SKRIV UT
Syfte och mål

Det övergripande syftet är att återskapa bete i tidigare brukad mark. För att möjliggöra det har följande delmål formulerats.
Kurs för körkort för röjsåg (en förutsättning för att möjliggöra röjning av vandringslederna).

Initiativtagare
Axel Lilliehöök
Kontaktperson
Axel Lilliehöök
Telefon
070 822 70 53
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Kommunens översiktsplan, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Axel Lilliehöök
Telefon: 070 822 70 53

* Obligatorisk information