Baltic Gates - LANDSORT

Som ett led i utvecklingen av besöksnäringen med grund i Landsorts maritima arv, har inletts ett samarbete med övriga länder runt Östersjön. Projektet utgår från de artefakter och händelser som urgör det maritimhistoriska kulturarvet vid Landsort, över och under ytan.

Projektet har beviljats medel från Svenska Institutet. Det praktiska arbetet startade under sommaren 2019 med 10 aktörer från Estland, Litauen, Polen och Sverige. 

Status Aktiv Start:maj-18 Slut:dec-20 SKRIV UT
Syfte och mål

Knyta samman kustorter runt Östersjön i en långsiktig samverkan om Östersjöns mariitima kulturarv.

Delmål: Ett förprojekt under 2019-2020 för att undersöka idéns förutsättningar och att testa den praktiskt vid ett tjugotal kustorter i fyra länder.

Initiativtagare
Landsorts Sjö- och MiljöCentrum
Kontaktperson
Roland Steen
Telefon
070 822 92 48
Organisation
Landsorts Sjö- och MiljöCentrum
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Svenska Institutet 
Finansiering
Klar (100%)
Total budget
400 000 kronor
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Roland Steen
Telefon: 070 822 92 48

* Obligatorisk information