Baltic Gates - LANDSORT

Som ett led i utvecklingen av besöksnäringen med grund i Landsorts maritima arv, har inletts ett samarbete med övriga länder runt Östersjön. Projektet utgår från de artefakter och händelser som urgör det maritimhistoriska kulturarvet vid Landsort, över och under ytan.

Status 

Projektet har under våren 2019 beviljats medel från Svenska Institutet. Under sommaren har det praktiska arbetet med 10 aktörer från Estland, Litauen, Polen och Sverige påbörjats. 

Status Aktiv Start:maj-18 Slut:sep-20 SKRIV UT
Syfte och mål

Knyta samman kustorter runt Östersjön i en långsiktig samverkan om Östersjöns mariitima kulturarv.

Delmål: Ett förprojekt under 2019-2020 för att undersöka idéns förutsättningar och att testa den praktiskt vid ett tjugotal kustorter i fyra länder.

Initiativtagare
Landsorts Sjö- och MiljöCentrum
Kontaktperson
Roland Steen
Telefon
070 822 92 48
Organisation
Landsorts Sjö- och MiljöCentrum
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Janet jonsson
Skärgårdsstiftelsen
Återvinningsmöjligheter
Länsstyrelsen
Återvinningsmöjligheter
Region Stockholm
Återvinningsmöjligheter
Företagarföreningen
Återvinningsmöjligheter
Svenska Institutet 
Camilla wristel
Hembygdsföreningen
Återvinningsmöjligheter
Arbetsförmedlingen
Återvinningsmöjligheter
Finansiering
Klar (100%)
Total budget
400 000 kronor
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Vi som jobbar med projektet

Roland Steen
Janet Jonsson
Baltic Gates - LANDSORT
Camilla Wristel

Kontakt

Kontaktperson: Roland Steen
Telefon: 070 822 92 48

* Obligatorisk information