En ingång till projektmedel - UTÖ

Projektidé

”En väg in” för ansökan om stöd hos Länsstyrelsen, Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting) och skärgårdskommunerna. De offentliga ska förenkla och göra det lättare att ansöka om utvecklingsmedel för skärgårdsprojekt. Riktlinjer, ansökningsförfarande, redovisning etc ska vara enkelt.

Projektet är genomfört

På initiativ av Länsstyrelsen bildades en arbetsgrupp i syfte att skapa ett gemensamt system för samfinansiering av skärgårdsprojekt. Region Stockholm och skärgårdskommunerna Haninge, Värmdö, Österåker och Norrtälje ingick i arbetsgruppen. Arbetsgruppen har tillsammans skapat projektet Skärgårdsmedel med en gemensam finansieringsmodell för skärgårdsprojekt. Via Skärgårdsmedel har projektstöd beviljats till skärgårdsprojekt som har en god lokal förankring och som avser att värna eller utveckla skärgården i Stockholmsregionen. För att ansöka om medel från den gemensamma budgeten för Skärgårdsmedel har sökanden endast behövt skicka in ansökan, eventuella delrapporter och slutredovisning via ett system. Skärgårdsmedel har varit ett pilotprojekt som testats under 2018 och 2019. Region Stockholm har nu, i och med övergång av det regionala tillväxtansvaret från Länsstyrelsen, ansvar för fortsättningen av projektet. 

Status Genomförd Start:dec-16 Slut:dec-17 SKRIV UT
Syfte och mål

Ett projekt för det offentliga att samordna sig bättre. Förenkla ansökningsförfarandet för utvecklingsmedel genom att erbjuda en väg in för sökande.

Initiativtagare
Tomas Norberg
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Länsstyrelsen
Region Stockholm
Finansiering
Klar (100%)
Referens mot befintliga strategier
Regionalt serviceprogram, Region Stockholms Landsbygds och skärgårdsstrategi, RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader