Etablera ny gästhamn - INGMARSÖ

En ny utvecklad gästhamn skulle medföra mycket för området.

Aktiviteter i projektet:

  • Säkerställa ingång till vatten, avlopp, sophämntning. 
  • Inventera och försäkra affärskopplingar i det lokala näringslivet.
  • Undersöka markförutsättningar och vattenområden för att möjliggöra för en gästhamn.

Projektet är nu en del inom ett större projekt som omfattar ett tiotal hamnar i Stockolms skärgård och ett tiotal hamnar i Ålands skärgård. En ansökan om medel via Central Baltic har skickats in och beslut ska fattas i slutet på 2017. Det handlar om cirka 40 miljoner kronor fördelat på 20 hamnar i Åland och Sverige. Målet är fler båtplatser och ökad service till exempel i form av tillgång till toaletter, el och vatten. Projektet ska öka möjligheten att angöra Stockholms och Ålands skärgård för boende och besökare.

Ingmarsö Byalag har även sökt medel via kommunen för att kunna satsa extra på tillgänglighet och miljö i anslutning till gästhamnen, tex toaletter och dushar som är anpassade för rörelsehindrade och bra sorteringsmöjligheter för boende och besökare.

Status Aktiv Start:dec-16 SKRIV UT
Syfte och mål

Behålla nuvarande kundkrets i befintlig gästhamn samt behålla och utveckla lokalt näringsliv/service till det rörliga friluftslivet.

Kontaktperson
Elisabet Wennlund
Organisation
Ingmarsö Byalag
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Länsstyrelsen
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Kommunens översiktsplan, Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

Kontakt

Kontaktperson: Elisabet Wennlund

* Obligatorisk information