Etablera ny gästhamn - INGMARSÖ

En ny utvecklad gästhamn skulle medföra mycket för området.

Aktiviteter i projektet:

  • Säkerställa ingång till vatten, avlopp, sophämntning. 
  • Inventera och försäkra affärskopplingar i det lokala näringslivet.
  • Undersöka markförutsättningar och vattenområden för att möjliggöra för en gästhamn.

Projektet är nu en del inom ett större projekt som omfattar ett tiotal hamnar i Stockolms skärgård och ett tiotal hamnar i Ålands skärgård. En ansökan om medel via Central Baltic har skickats in och beslut ska fattas i slutet på 2017. Det handlar om cirka 40 miljoner kronor fördelat på 20 hamnar i Åland och Sverige. Målet är fler båtplatser och ökad service till exempel i form av tillgång till toaletter, el och vatten. Projektet ska öka möjligheten att angöra Stockholms och Ålands skärgård för boende och besökare.

Ingmarsö Byalag har även sökt medel via kommunen för att kunna satsa extra på tillgänglighet och miljö i anslutning till gästhamnen, tex toaletter och dushar som är anpassade för rörelsehindrade och bra sorteringsmöjligheter för boende och besökare.

Status Aktiv Start:dec-16 Slut:nov-17 SKRIV UT
Syfte och mål

Behålla nuvarande kundkrets i befintlig gästhamn samt behålla och utveckla lokalt näringsliv/service till det rörliga friluftslivet.

Kontaktperson
Elisabeth Wennlund
Organisation
Ingmarsö Byalag
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Anna anderman
Länsstyrelsen
Sofia ståhle
Hembygdsföreningen
Ester miros
Finansiering
Ej klar
Referens mot befintliga strategier
Länsstyrelsens serviceprogram, Landstingets skärgårdspolitiska program, RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Kommunens översiktsplan, Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

Vi som jobbar med projektet

Elisabeth Wennlund
Anna Anderman
Sofia Ståhle
Ester Miros

Kontakt

Kontaktperson: Elisabeth Wennlund

* Obligatorisk information