Förstudie för bryggor och hamnar - MÖJA

Syftet med projektet var från början att utöka hamnplatserna på Möja. Projektet växte dock snabbt och omfattar nu ett flertal hamnar i Stockholms och Ålands skärgård. Av projektet väntas många extra båtplatser varav cirka 60-70 stycken på Möja.

En ansökan om medel via Central Baltic har beviljats om 20 miljoner kronor fördelat på 21 hamnar i Åland och Sverige, varav 13 stycken finns i Stockholms skärgård. Värmdö kommun är lead-partner i projektet och Länsstyrelsen och Region Stockholm är medfinansiärer. Målet med projektet är fler båtplatser och ökad service till exempel i form av tillgång till toaletter, el och vatten. Projektet ska öka möjligheten att angöra Stockholms och Ålands skärgård för boende och besökare.

Status Aktiv Start:aug-16 SKRIV UT
Syfte och mål

Utöka hamnplatserna på Möja och i Stockholms och Ålands skärgård.

Initiativtagare
Henri Tengvall
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Länsstyrelsen
Region Stockholm
Finansiering
Klar (100%)
Referens mot befintliga strategier
Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader