Landsorts Hamnar - LANDSORT

Landsorts hamnar är mycket åldersstigna och måste moderniseras för att klara dagens krav på säkerhet och passagerar-/godshantering. Det behövs angöringsplatser som klarar större båtar, som har en god handikappanpassning och som möjliggör rationell lastning av rullande gods. 

Som en del i det långsiktiga arbetet på att modernisera hamnarna, behöver först de miljömässiga förutsättningarna klarläggas och tillstånden anskaffas för byggnationerna. Tyngdpunkten ligger på förnyelse av angöringsplatser för WÅAB-trafiken i de södra hamnarna, en vågbrytare i västra hamnen och vågdämpande åtgärder i norra hamnen. 

Projektet rullar på planenligt och ett färdigt underlag finns nu för en MKB-process hos miljödomstolen (kommer att starta i anslutning till att Sjöfartsverkets motsvarande process för Landsortsleden startar).

Status Aktiv Start:jun-20 SKRIV UT
Syfte och mål

Att få fram underlag för en prövning i miljödomstolen och de från detta nödvändiga tillstånden för nämnda byggnationer i Landsorts tre hamnar.

Delmål:
Framtagning av faktaunderlag, tekniska utredningar mm.
Miljöprövningsprocess i domstolen.

Initiativtagare
Landsorts Sjö- och MiljöCentrum
Kontaktperson
Björn Öberg
Telefon
073 352 03 40
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Länsstyrelsen
Region Stockholm
Statens Fastighetsverk 
Finansiering
Klar (100%)
Total budget
1 100 000 kronor
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Björn Öberg
Telefon: 073 352 03 40

* Obligatorisk information