Landsorts Hamnar - LANDSORT

Landsorts hamnar är mycket åldersstigna och måste moderniseras för att klara dagens krav på säkerhet och passagerar-/godshantering. Det behövs angöringsplatser som klarar större båtar, som har en god handikappanpassning och som möjliggör rationell lastning av rullande gods. 

Som en del i det långsiktiga arbetet på att modernisera hamnarna, behöver först de miljömässiga förutsättningarna klarläggas och tillstånden anskaffas för byggnationerna. Tyngdpunkten ligger på förnyelse av angöringsplatser för WÅAB-trafiken i de södra hamnarna, en vågbrytare i västra hamnen och vågdämpande åtgärder i norra hamnen. 

Status

Projektet rullar på planenligt och ett färdigt underlag finns nu för en MKB-process hos miljödomstolen (kommer att starta i anslutning till att Sjöfartsverkets motsvarande process för Landsortsleden startar).

Status Aktiv Start:jun-20 Slut:mar-20 SKRIV UT
Syfte och mål

Att få fram underlag för en prövning i miljödomstolen och de från detta nödvändiga tillstånden för nämnda byggnationer i Landsorts tre hamnar.

Delmål:
Framtagning av faktaunderlag, tekniska utredningar mm.
Miljöprövningsprocess i domstolen.

Initiativtagare
Landsorts Sjö- och MiljöCentrum
Kontaktperson
Björn Öberg
Telefon
073 352 03 40
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Jonas karlsson
Länsstyrelsen
Tomas norberg
Region Stockholm
Christina larsson
Statens Fastighetsverk 
Michael werner
Finansiering
Klar (100%)
Total budget
1 100 000 kronor
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Vi som jobbar med projektet

Björn Öberg
Jonas Karlsson
Tomas Norberg
Christina Larsson
Michael Werner

Kontakt

Kontaktperson: Björn Öberg
Telefon: 073 352 03 40

* Obligatorisk information