Ornö 2025 – Visionen

Projektidé

Projektet går ut på att göra en programutredning och ta fram ett idéprogram för Ornö. I dokumentet ska alla utvecklingsprojekt ingå som möjliggör och driver ett ökat befolknings- och besöksunderlag, och därmed ger ökat underlag för service, turism, fritidsaktiviteter och samhällsservice.

Exempel på dessa utvecklingsprojekt är:

  • Väg till norra Ornö
  • Ny replipunkt/sträckning för Ornöfärjan
  • Långtidsparkering vid färjeläget
  • Gästhamnar i Kyrkviken och Brunnsviken
  • Sjötrafik mellan Ornö och kringliggande öar
  • Snabbare detaljplanering och godkännande av exploateringsplaner
  • Ö(ns)kat serviceutbud på Ornö
Projektet är genomfört

Projektgruppen har skapat ett idéprogram för Ornö. Möten har hållits med markägare, kommunen, Länsstyrelsen, boende och företagare på Ornö med flera. Nu pågår ett vidare arbete med spridning av programmet och dialog med olika aktörer för att möjliggöra genomförande. 

Projektmedel har beviljats från Haninge kommun, Region Stockholm och Länsstyrelsen Stockholm för framtagande av idéprogrammet. 

Status Genomförd Start:apr-17 Slut:dec-18 SKRIV UT
Syfte och mål

Kortsiktigt mål är att skapa samsyn och en samlad vision för Ornö, visualiserad på ett tydligt och enkelt sätt i ett professionellt utformat idéprogram. Visionsdokumentet kan utgöra underlag och inspiration för både myndighetsplanering och igångsättning av de olika projekten.

Långsiktigt mål är att alla projekt som ökar det nödvändiga befolknings- och besöksunderlaget till Ornö förverkligas.

Initiativtagare
Gunnar Brandberg, Bosse Granström, Göran Ekström
Kontaktperson
Gunnar Brandberg
Telefon
073 617 33 39
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Länsstyrelsen
Region Stockholm
Finansiering
Klar (100%)
Total budget
200 000 kronor
Referens mot befintliga strategier
Kommunens översiktsplan, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Gunnar Brandberg
Telefon: 073 617 33 39

* Obligatorisk information