Ornö 2025 – Visionen

Projektet går ut på att göra en programutredning och ta fram ett idéprogram för Ornö. I dokumentet ska alla utvecklingsprojekt ingå som möjliggör och driver ett ökat befolknings- och besöksunderlag, och därmed ger ökat underlag för service, turism, fritidsaktiviteter och samhällsservice.

Exempel på dessa utvecklingsprojekt är:

  • Väg till norra Ornö
  • Ny replipunkt/sträckning för Ornöfärjan
  • Långtidsparkering vid färjeläget
  • Gästhamnar i Kyrkviken och Brunnsviken
  • Sjötrafik mellan Ornö och kringliggande öar
  • Snabbare detaljplanering och godkännande av exploateringsplaner
  • Ö(ns)kat serviceutbud på Ornö

Projektgruppen har skapat en första version av ett idéprogram för Ornö. Möten har hållits med markägare, kommunen, Länsstyrelsen, boende och företagare på Ornö med flera. Nu pågår arbete med att sprida programmet till så många som möjligt som är boende och verksamma på Ornö för synpunkter. 

Projektmedel har beviljats från Haninge kommun, Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen Stockholm för framtagande av idéprogrammet. 

Status Aktiv Start:Apr-17 SKRIV UT
Syfte och mål

Kortsiktigt mål är att skapa samsyn och en samlad vision för Ornö, visualiserad på ett tydligt och enkelt sätt i ett professionellt utformat idéprogram. Visionsdokumentet kan utgöra underlag och inspiration för både myndighetsplanering och igångsättning av de olika projekten.

Långsiktigt mål är att alla projekt som ökar det nödvändiga befolknings- och besöksunderlaget till Ornö förverkligas.

Initiativtagare
Gunnar Brandberg, Bosse Granström, Göran Ekström
Kontaktperson
Gunnar Brandberg
Telefon
073 617 33 39
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Länsstyrelsen
Tomas norberg
Landstinget
Christina larsson
Finansiering
Ej klar
Total budget
500 000 kr
Referens mot befintliga strategier
Kommunens översiktsplan, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Vi som jobbar med projektet

Gunnar Brandberg
Tomas Norberg
Christina Larsson

Kontakt

Kontaktperson: Gunnar Brandberg
Telefon: 073 617 33 39

* Obligatorisk information