Replipunkter - GÄLLNÖ

Replipunkten Boda är klart överbelastad. Ett helhetsgrepp bör tas för att uppnå en fungerande knutpunkt för trafiken. P-platser räcker inte till och toaletten är stängd (av kommunen). Avfallshanteringen bör utökas (jfr Sollenkroka), påtryckningar bör riktas mot i första hand kommunen, som är ansvarig för platsen i dess egenskap av replipunkt. Region Stockholms trafikförvaltning bör även vara en stark aktör, i egenskap av helhetsansvarig för kollektivtrafiken. Problemet med privat mark måste lösas av kommunen. 

Som ett första steg i projektet har samtal förts med kommunen kring behovet av en fungerande toalett vid Boda brygga. Samtalen har resulterat i att en tillfällig toalett har ställts ut vid Boda brygga.  

Status Aktiv Start:sep-17 SKRIV UT
Syfte och mål

Öka trygghet och service för resenärer. Säkerställa trafiksäkerheten genom att slippa "vild parkering" längs vägen.

Delmål:
Öppna den befintliga toaletten

Initiativtagare
Tom Thureborg
Kontaktperson
Tom Thureborg
Telefon
076 020 89 79
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Region Stockholm
SIKO 
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Kontakt

Kontaktperson: Tom Thureborg
Telefon: 076 020 89 79

* Obligatorisk information