Skapa GeoBio-Center och Naturrum/naturmuseum – ORNÖ

Projektet  innefattar att inrätta ett studie-/forskningscentrum med tillhörande Naturrum/museum på Ornö. Ett geologiskt, biologiskt och marinbiologiskt centrum för universitet, högskolor, skolor på alla nivåer och naturintresserade besökare.

En plats där studenter/doktorander från olika institutioner i och utanför Sverige kan arbeta med sina specialämnen under kortare perioder, enskilt eller i grupp. Anläggningen kan också användas för natur- och ämneskurser för skolgrupper utifrån samt bidra till att Ornö skola kan profilera sig genom att erbjuda undervisning och projekt med stark anknytning till natur, naturvård, fiskevård och marinekologi.

Status Aktiv SKRIV UT
Syfte och mål

Ornö och oOrnö skärgårds orörda och rika natur är en särskilt intressant, unik miljö för geologer, mineraloger och andra som studerar jordens framväxt och förändringar, bergformationer, bergarter och mineraler m.m.. Ornö och kringliggande öar är också särskilt intressant för biologer och andra som studerar biotoper i kalkrik mark, växter, fåglar och insekter.

På Ornö och i Ornö skärgård finns ett artrikt växtliv i såväl mark som våtmarker, insjöar och hav, en fauna med gott om vilt, småfåglar, rovfåglar, sjöfåglar samt ett omfattande antal arter av insekter, fjärilar, skalbaggar och andra småkryp. Det innebär att man på Ornö har goda möjligheter till exkursioner och fältstudier inom ett stort antal studie-/forskningsområden. Ornö är även intressant för arkeologiska och kulturhistoriska studier, särskilt viktiga är öns bronsåldersboplatser och lämningar från stenåldern.

Projektets övergripande mål är att utveckla en attraktiv och framgångsrik framtida natur-ekoturism på Ornö och i Ornö skärgård. Ett aktivt GeoBio-Center/Naturrum (museum) förmedlar ständigt nya insikter om naturens villkor och lägger grunden till nya varierande, spännande och alternativa turistaktiviteter.

Initiativtagare
Per Frideen
Kontaktperson
Per Frideen
Telefon
076 851 58 25
Inblandade myndigheter och organisationer
Finansiering
Ej klar
Total budget
Förstudie 50 000 kr
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Kommunens översiktsplan, Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

Kontakt

Kontaktperson: Per Frideen
Telefon: 076 851 58 25

* Obligatorisk information