Vattenförsörjning Sandhamn - SANDHAMN

Projektidé

Sandhamn har under kritisk period (sommarveckorna 8 veckor) ont om vatten. Problemet behöver lösas både på lång och kort sikt. Kortsiktigt kan det lösas exempelvis genom tank/extra reservoar, avsaltningsanläggning eller rör från fastlandet. Mer kunskap om vattenförsörjning behövs för att komma vidare till konkreta lösningar. Projektidén är därför att genomföra en förstudie om vattenförsörjning.

Projektet är genomfört

Förstudien ”Mer vatten till Sandhamn” är genomförd och har löst problemet med att skapa kunskap om vad som skulle kunna vara en bra lösning på att leverera vatten till olika förbrukare och aktiviteter på Sandhamn med omnejd. Förstudien har undersökt och besvarat frågorna vilken lösning som är att föredra och vilka beslut som behöver fattas av vem för att den ska fungera. Resultatet efter hållbarhetsanalysen visade att det alternativ som står sig bäst var alternativet att avsalta havsvatten med omvänd osmos till en eller flera storförbrukare under sommarmånaderna.

Förstudien och arbetet med den har inneburit ett närmare samarbete mellan Sandhamns ekonomiska företagareförening och Värmdö kommun. Arbetet har vidare bidragit till en större medvetenhet och engagemang kring vattenfrågan på ön. Flera initiativ har startats för att ordna lösningar i linje med förstudiens slutsatser och rekommendationer. En annan stor skillnad som arbetet lett till är att kommunen har ändrat sin kommunikationsstrategi kring vattensituationen i området vilket är positivt för öns och destinationen Sandhamns attraktionskraft.

Sandhamns företagarförening har fått medel beviljat för förstudien via Leader Stockholmsbygd.

Status Genomförd Start:mar-17 Slut:dec-19 SKRIV UT
Syfte och mål

Skapa mer kunskap genom en förstudie om vattenförsörjning för att på kort och lång sikt kunna säkerställa vattenförsörjningen för Sandhamn.

Initiativtagare
Tom Enning
Kontaktperson
Karin Almlöf
Organisation
Skärgårdsföretagarna
Inblandade myndigheter och organisationer
Kommun
Företagarföreningen
Leader Stockholmsbygd 
Finansiering
Klar (100%)
Referens mot befintliga strategier
RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, EU:s landsbygdsprogram inkl Leader

Kontakt

Kontaktperson: Karin Almlöf

* Obligatorisk information