Om kartorna

För att uppnå målet att Stockholmsregionen ska bli världens bästa region att vistas, verka och växa i krävs att varje områdes unika förutsättningar tillvaratas. Länsstyrelsen i Stockholms arbete genomsyras av samverkan med aktörer på lokal, regional och nationell nivå. I samverkan vill Länsstyrelsen skapa förutsättningar för människor och företag att bo och verka var de vill i länet.

Stockholm växer snabbast i Europa och regionen står inför stora utmaningar, inte minst när det kommer till att uppnå det elfte av de 17 globala målen i Agenda 2030 – Hållbara städer och samhällen. Förutsättningarna för de lokala samhällen som finns i vår region skiljer sig åt. I Stockholms skärgård är de unika till följd av att transporter i skärgården måste ske med färja eller båt, vilket både är mer tidskrävande och vanligen innebär högre kostnader.

I Stockholms skärgård finns omkring 30 000 öar, varav cirka 200 är bebodda. En fullvärdig service kan inte förväntas bli etablerad på alla öar med fast befolkning. Därför har Länsstyrelsen pekat ut ett antal skärgårdssamhällen som ska ges möjlighet till utveckling av företag, verksamheter och bebyggelsestruktur. Utpekade skärgårdssamhällen är Arholma, Tjockö, Ramsö, Gällnö, Runmarö, Nämdö, Svartsö, Ingmarsö, Möja, Sandhamn, Ornö, Utö, Ljusterö, Blidö och Yxlan. Region Stockholm har i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen – RUFS 2050 pekat ut kärnöar. Dessa sammanfaller med Länsstyrelsens skärgårdssamhällen frånsett Ljusterö, Blidö och Yxlan samt att Landsort och Gräskö är utpekade som kärnöar. 

Genom Skärgårdsfakta presenteras information som visar på de utpekade skärgårdssamhällenas och kärnöarnas förhållanden. Vissa kartor visar även information om kringliggande samhällen eller öar då det för den specifika sakfrågan varit relevant att inkludera. Syftet med kartorna är att tydliggöra och geografiskt visualisera en del av skärgårdens förutsättningar.